Datoperiodene som er satt, er 13. juni–1. juli og 1. august–19. august i år.

Inspeksjonskampanjen kommer i tillegg til de ordinære inspeksjonskampanjene. På grunn av den sesongbaserte seilingsplanen til skip som opererer i polare strøk, vil den bli gjennomført en annen tid på året.

– Hvert skip vil bare bli inspisert én gang i kampanjeperioden. Havnestatskontrolllørene vil bruke et spørreskjema for å vurdere om informasjon og utstyr om bord er i tråd med gjeldende konvensjoner, sier Thor Clausen som er havnestatskontroll-koordinator i Sjøfartsdirektoratet.

De delene av SOLAS og MARPOL som er knyttet til Polarkoden, vil naturligvis også være av betydning.

Det er flere grunner til å gjennomføre en slik kampanje:

  • Polare farvann har unike polare økosystemer som er sårbare for menneskelig aktivitet, eksempelvis skipsfart.
  • Forholdene i polare farvann stiller høyere krav til navigasjon utover kravene som gjelder i ikke-polare farvann.
  • Forholdene i polare farvann stiller høyere krav til skip, deres systemer og drift utover kravene som gjelder ved normal drift til sjøs.

Formålet med inspeksjonskampanjen er å

  • fastslå i hvor stor grad kravene i Polarkoden blir oppfylt i skipsfartsindustrien
  • gjøre mannskap og rederier bevisst på hvor viktig det er at bestemmelsene i Polarkoden blir overholdt, hvor stor risiko som er forbundet med skip som opererer i polare farvann, og hvordan vi bør beskytte det sårbare miljøet i polare strøk
  • sende et signal til næringen om at krav til sikkerhet og hindring av forurensning må oppfylles, og at håndheving av aktuelle krav står høyt på agendaen til medlemslandene i Paris MoU
  • understreke at havnestatskontrollregimet har ansvar for at kravene i Polarkoden blir oppfylt, slik at det sikres like konkurransevilkår

Resultatet av inspeksjonskampanjen vil bli analysert, og funnene vil bli presentert for Paris MoU-komiteen.

*Paris Memorandum of Understanding on Port State Control