Kravet til terroralarmsystem på fartøy som omfattes av ISPS regelverket ble innført i 2004, og har dermed fått virke i snart 20 år. For norskflaggede skip skal terroralarmen programmeres slik at den varsler Hovedredningssentralen på Sola, HRS, når den blir aktivert under et piratangrep eller liknende.

I følge ISPS-koden skal det gjennomføres øvelser med fokus på én eller noen få deler av sikkerhets- og terrorberedskapsplanen (såkalte «drills») hver tredje måned. Videre skal det skal det gjennomføres en mer omfattende øvelse (såkalt «exercise») årlig. Mange skip tester SSAS mot HRS i forbindelse med driller og øvelser, og HRS har derfor brukt mye tid og ressurser på å følge opp funksjonstesting av alarmer.

Hovedredningssentralen involveres sjeldnere

Både HRS og Sjøfartsdirektoratet synes det er positivt at rederiene tar terrorberedskap og testing av systemene på alvor. Vi ser likevel at formålet med rene funksjonstester fortsatt kan ivaretas selv om man reduserer antallet funksjonstester som involverer HRS.

For å sikre en hensiktsmessig praksis i forbindelse med testing av SSAS og bruk av kritiske ressurser på Hovedredningssentralen, instrueres derfor nå næringen til å kun involvere HRS i funksjonstesting som foretas i forbindelse med sertifikattilsyn. Dette betyr at Hovedredningssentralen kun involveres hvert 2,5 år etter at fulltidssertifikatet er utstedt.

  • Funksjonstest som involverer Hovedredningssentralen i Sola skal kun gjennomføres ved sertifikattilsyn.
  • Dersom et rederi ønsker å involvere HRS i en større øvelse, skal dette avtales med HRS på forhånd.
  • Funksjonstesting av SSAS skal fortsatt gjennomføres minst hver 6 måned. Disse testene skal kun involvere CSO og/eller rederiorganisasjonens fastsatte beredskapsorganisasjon.

Ikke betydning for reelle terroralarmer

HRS og Sjøfartsdirektoratet presiserer at endringen i testregimet ikke vil få betydning for reelle terroralarmer.

Det er viktig at prosedyrer i sikkerhets- og beredskapsplanen oppdateres i henhold til denne instruksen, og at all testing, øvelser og driller dokumenteres om bord.