– Utslipp av NOx, SOx og partikler fra skip er vist å ha negative helseeffekter og er skadelig for miljøet. For å redusere utslippene og de negative effektene ønsker vi å innføre strengere krav til utslipp i Norskehavet, sier Vidar A.T. Thorsen, seniorrådgiver på internasjonalt miljø i Sjøfartsdirektoratet.

Norge sendte inn forslag til IMO under MEPC 81 for å etablere et nytt lavutslippsområde i Norskehavet nord for 62. breddegrad. Forslaget fikk massiv støtte, og IMO-komitéen godkjente endringer til vedlegg VI i MARPOL.

Prosessen videre nå, vil være et vedtak i IMO.

Kystnære strøk i nord mer utsatt

Det mørkeblå feltet viser lavutslippsområdet som nå er godkjent.
Det mørkeblå feltet viser lavutslippsområdet som nå er godkjent. Foto: Illustrasjon

De som er bosatt i kystnære strøk i nord er mer utsatt for skadelige utslipp fra skip. Videre har Norskehavet høy biologisk produksjon som tjener som mat for viktige fiskebestander, og som er gyteplass for verdens største torskebestand.

– Reduserte utslipp fra skip vil bidra til å forbedre luftkvaliteten i området, og bevare økosystemer i havet som er viktige for oss mennesker, sier Thorsen.

Ikrafttredelse i 2026 - håndheves i 2027

Det er forventet at regelverket vil tre i kraft 1. mars 2026, og skip som bygges fra denne datoen må oppfylle NOx-nivå III kravene.

Kravet om bruk av et drivstoff med et svovelinnhold på maksimalt 0,10 prosent blir først håndhevet fra 1. mars 2027.

De norske havområdene i Nordsjøen som ligger sør for 62. breddegrad er i dag allerede et lavutslippsområde for NOx og SOx, og med innføringen av det nye lavutslippsområde vil hele norskekysten bli et felles lavutslippsområde.

Under MEPC 81 hadde Canada en tilsvarende søknad om opprettelse av et lavutslippsområde i sine arktiske havområder som også ble godkjent.

Fakta om MARPOL OG MEPC

  • MARPOL er den viktigste internasjonale konvensjonen for kontroll og forebygging av forurensning av det marine miljøet fra skip.
  • MEPC er forkortelse for «Marine Environment Protection Committee», og som på norsk heter IMOs miljøvernkomité.
  • Det blir gjennomført årlige møter hvor en tar opp miljøspørsmål som dekkes av MARPOL-traktaten og inkluderer utslipp av NOx-, SOx- og partikkelutslipp fra skip.