Henriksen trakk frem tre temaer som han mener vil påvirke arbeidet med skips- og sjøsikkerhet i framtiden: Den teknologiske utviklingen og digitaliseringen i skipsfarten, behovet for internasjonal regelverksutvikling for nye, havbaserte næringer og økt innsats i nordområdene.

– Vi ser en veldig rask utvikling på automatisering og digitalisering i skipsfarten, blant annet i autonome fartøy. Det skaper en del utfordringer i et sikkerhetsmessig perspektiv. Systemenes integritet er en utfordring, der enten systemsvikt eller inntrengning i systemene kan være mulige scenarier. Teknologi kan også medføre at selve rederiene vil kunne forandre seg og måten de arbeider på, noe som også kan gi oss sikkerhetsutfordringer. Vi kan for eksempel tenke oss rederier ala Uber, som kjøper tjenester av mange individuelle levarandører. Og hvordan ivaretas da skipssikkerhet? spurte Henriksen.

Han var også opptatt av hvordan man utvikler regelverk internasjonalt, spesielt når maritim næring blir engasjert i nye havromsnæringer som havbasert oppdrett, energiproduksjon til havs i vindmøller eller andre typer kraftverk, mineralutvinning på havbunnen med mer.

IMO har ikke brede nok perspektiver

- Det har en klar sikkerhetsmessig side når vi går inn i nye havromsnæringer. Hvem skal så regulere dette? IMO har ikke brede nok perspektiver på disse innovative næringene, etter min oppfatning. Derfor tror jeg Norge med sitt unike maritime cluster og gode samspill i næringen kan gå foran i IMO i dette arbeidet, mente Henriksen.

Han trakk også fram mangelen på infrastruktur og sikkerhetsregler for den økende maritime aktiviteten Nordområdene som et satsingsområde, men fremhevet Polarkoden som et godt eksempel på hvordan regelverk kan utvikles.

Henriksen ga også uttrykk for sine medlemmers syn på endringen i Sjøfartsdirektorat de senere årene.

- Vi ser at Sjøfartsdirektoratet nå viser viser stor handlekraft, er løsningsorientert, og har forståelse for de kommersielle vilkår som våre medlemmer lever med. Vi har et godt og nært samarbeid med direktoratet på alle nivåer, og jeg har lyst til å gi en veldig tydelig anerkjennelse for jobben de gjør, sa han.