Antall kontaktskader - sammenstøt med kaier, broer og annet - synker fra 33 hendelser i første halvår 2015 til 20 hendelser i første halvår i år. Det er en markert nedgang. Samtidig synker antall kollisjoner mellom fartøy fra 19 til 12 i de to periodene.

Det er tradisjonelt ferjer som står for flertallet av kontaktskader. Ferjene har mange anløp og avganger fra kai, med tilhørende risiko for sammenstøt. Sjøfartsdirektoratet har jobbet aktivt mot næringen i flere år for å redusere ulykkestallene.

- Sjøfartsdirektoratet ser positivt på nedgangen, og vil følge med på trenden fremover for å se om den holder seg. Det er imidlertid rederienes ansvar å følge opp forebygging av kontaktskade, og deres fokus på et godt sikkerhetsstyringssystem, god opplæring og godt vedlikehold er viktig for å se en ytterligere bedring i tallene, og Sjøfartdirektoratet vil følge opp dette arbeidet i sine tilsyn. Vi har prioritert tilsyn på de fartøyene som har vært involvert i slike sammenstøt tidligere for å redusere muligheten for gjentagelser. Det er også jobbet målrettet med informasjon og sikkerhetsmeldinger mot næringen for å forebygge sammenstøt med kai, sier Alf Tore Sørheim, underdirektør på Underavdeling for inspeksjon og beredskap i Sjøfartsdirektoratet.

Samtidig som antall kontaktskader går ned, øker grunnstøtinger fra 35 i første halvår 2015 til 42 i samme periode 2016.

En dødsulykke mindre så langt i år

Den generelle statistikken for ulykker med næringsfartøy viser en svak nedgang i antall ulykker totalt så langt i år, med 233 ulykker så langt i 2016 mot 255 i samme periode i fjor. I 2016 er det registrert 117 skipsulykker og 116 personulykker.

Blant skipsulykkene er den vanligste skipsulykken en grunnstøting, med kontaktskader og kollisjoner som på de neste plassene. Det er en tydelig nedgang i ulykker med fiskefartøy, mens ulykker med lasteskip og passasjerskip har en mindre nedgang.

Av personulykkene som er registrert så langt i år holder trenden med at støt- og klemskader samt fall om bord er de vanligste skadeårsakene. Det er flest nordmenn som blir skadd, med fillipinere som den største enkeltgruppen utenlandske arbeidstakere.

Fire personer mistet livet i dødsulykker på næringsfartøy i første halvår 2016, en nedgang på en person mot samme periode i 2015. Alle de fire omkom som følge av et fall, hvorav tre i fall til sjø og én person i fall om bord på fartøyet.

Statistikken registrerer ulykker på norskflaggede skip over hele verden, samt utenlandske skip i norske farvann. På grunn av etterregistreringer kan det skje endringer i statistikken.

Last ned hele statistikken

Se generell statistikk fra Sjøfartsdirektoratet