Målet med den nye forskriften er å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for den som har sitt arbeid om bord og som er involvert i dykkeoperasjoner. Den nye forskriften, som er laget på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet og Arbeids -og sosialdepartementet, har hjemmel i skipssikkerhetsloven. Det innebærer at også involverte i dykkeoperasjoner under sjøfartslovgivningen skal følge arbeidsmiljøregelverkets særskilte dykkeregler om utføring av arbeid.  

- Utviklingen i næringen gjør at det er viktig å få på plass den nye forskriften. Nå harmoniserer regelverket for dykking innen sjøfart med tilsvarende regler etter arbeidsmiljøloven, sier fungerende sjøfartsdirektør, Lars Alvestad.  

 

Planlegger økt tilsynsaktivitet 

Sjøfartsdirektoratet fører tilsyn med fartøy og med dykking som omfattes av sjøfartslovgivningen, og det er allerede planlagt økt tilsynsaktivitet av fartøygruppen som er involvert i dykkeoperasjoner.  

- Vi i Sjøfartsdirektoratet driver utstrakt tilsynsvirksomhet og gjennomfører hvert år mellom 4500 og 5000 ulike tilsyn. Metodikken og kunnskapen herfra vil være svært nyttig når vi nå skal ta dykking med i tilsynsvirksomheten vår, sier Alvestad. Han legger til at Sjøfartsdirektoratet har gode erfaringer med å tilegne seg kunnskap om nye fagområder, blant annet når det gjelder utviklingen av ny teknologi og alternative drivstoff.  

 

Bearbeidet etter høringsrunde 

Den nye forskriften er bearbeidet etter høringsinnspill som kom inn da Sjøfartsdirektoratet og Arbeidstilsynet sendte forslaget ut på høring i fjor. Da ble det i tillegg foreslått å endre arbeidsmiljølovens virkeområdebestemmelse for å gjøre det tydeligere om et arbeidsforhold faller inn under arbeidsmiljøloven eller sjøfartslovgivningen. Det ble også foreslått å oppheve forskrift om arbeidstiden og arbeidstidsordningen for arbeidstakere som er involvert i dykkeoperasjoner, samt en ny bestemmelse om arbeidstid i eksisterende forskrift om arbeids- og hviletid på norske skip.  

 

Det er altså forskrift om dykking fra skip med hjemmel i skipssikkerhetsloven som nå fastsettes. Forskrift om arbeidstiden for dykkepersonell på skip blir opphevet. Departementene arbeider videre med endring av arbeidsmiljøloven. 

 

Den nye forskriften endrer ikke gjeldende rett med tanke på om det er skipssikkerhetsloven og skipsarbeidsloven eller arbeidsmiljøloven som gjelder for personer som er involvert i dykkeoperasjoner.  

 

Hele forskriften finner du her