– Det jobbes godt i hele direktoratet og dermed er tilbakemeldingen fra Riksrevisjonen noe alle ansatte har en del av æren for. Det er også store summer som direktoratet forvalter, totalt 2,2 milliarder kroner. Dette inkluderer da tilskuddsordningen for sysselsetting av arbeidstakere til sjøs, sier avdelingsdirektør for administrasjonsavdelingen John Malvin Økland. 

I sin konklusjon etter revisjon av årsregnskapet for 2019 skriver Riksrevisjonen dette: 

«Riksrevisjonen har revidert Sjøfartsdirektoratets årsregnskap for 2019. Årsregnskapet består av ledelseskommentarer og oppstilling av bevilgnings- og artskontorapportering, inklusiv noter til årsregnskapet for regnskapsåret avsluttet per 31. desember 2019.

Bevilgnings- og artskontorapporteringen viser at 2.203.103.354 kroner er rapportert netto til bevilgningsregnskapet. Etter Riksrevisjonens mening gir Sjøfartsdirektoratets årsregnskap et dekkende bilde av virksomhetens disponible bevilgninger, inntekter og utgifter for 2019 og kapitalposter pr 31. desember 2019, i samsvar med regelverket for økonomistyring i staten.» 

I tråd med føringene gitt i bestemmelsene om økonomistyring i staten, skal revisjonsberetningen publiseres på virksomhetens nettsider. Den finner du her.