Høringen finner du her: Forslag til endringer i klimakvoteforskriften og miljøsikkerhetsforskriften - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

I EU trer endringene i kraft allerede 1. januar 2024, og det arbeides for samtidig ikrafttredelse i Norge. Høringsfristen er derfor satt til 20. november 2023. Høringsinnspill skal sendes via Miljødirektoratets nettsider.

De foreslåtte endringene i klimakvoteforskriften utfyller de foreslåtte endringene i klimakvoteloven som var på høring tidligere i år. Forslag til endringer i klimakvoteloven er i dag lagt frem for Stortinget. Forslaget kan leses her: Prop. 3 LS (2023-2024).