VERDENSARVFJORDENE: Forslaget er sendt på høring etter oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD), stadfestet i brev 29. juni 2023. Høringsfristen er satt til 3. oktober.

  • Hele høringsbrevet, med alle vedlegg, finner du HER.

Bakgrunn

I 2005 ble Vestnorsk fjordlandskap, det vil si de fem fjordene Nærøyfjorden, Aurlandsfjorden, Geirangerfjorden, Sunnylvsfjorden og Tafjorden skrevet inn på UNESCOs verdensarvliste.

Norge har dermed tatt på seg et spesielt ansvar for å ta vare på disse områdene, og 3. mai 2018 vedtok Stortinget at verdensarvfjordene skal få krav om nullutslipp fra turistskip og ferger. 

Sjøfartsdirektoratet har siden mars 2022 jobbet med hvordan nullutslippskravet skal innrettes.

Forslaget som nå er sendt på høring innebærer en egen regulering om utslipp av klimagassene karbondioksid og metan, og bruk av best tilgjengelig teknologi for å redusere utslipp av lystgass.

Overgangsordning for videre anløp

Bestemmelsen er utformet teknologinøytral. Det blir opp til aktørene som opererer i verdensarvfjordene å bruke energikilder som ikke gir direkte utslipp av karbondioksid og metan.

Endringene trer i kraft 1. januar 2026. For å gi lokale myndigheter og andre berørte aktører en realistisk mulighet for å omstille seg, og tilpasse seg de nye kravene, innføres det en overgangsordning. Ordningen tillater bruk av biogass under gitte betingelser, noe som vil bidra til å sikre verdensarvfjordene som anløpshavn også etter 2026.

De foreslåtte tiltakene vil føre til reduserte utslipp i verdensarvfjordene, og bidra til å verne om disse.