Fra 1. januar 2020 er det forbudt å bruke drivstoff som ikke oppfyller kravene, og fra 1. mars forbys transport av drivstoff som ikke oppfyller kravene, med mindre skipet er utstyrt med eksosrenseanlegg (EGCS).

– De nye utslippskravene vil føre til en kraftig reduksjon i svovel-utslipp fra skipsfarten og bidra til bedre luftkvalitet. Dette er et veldig viktig miljøtiltak og et stort bidrag til det grønne skiftet. For Sjøfartsdirektoratet sin del vil kontroll av overholdelse av regelverket være viktig, sier avdelingsdirektør i operativt tilsyn Alf Tore Sørheim.

Har minnet om kravene

Myndighetene i medlemslandene i både Paris MoU og Tokyo MoU har sendt informasjon til fartøyene siden begynnelsen av 2019 for å minne om de nye kravene og ikrafttredelsesdatoen. Dette er blitt gjort for å øke bevisstheten om de nye kravene før de trer i kraft.

I løpet av denne informasjonskampanjen kom det fram at mannskapet var godt informert, spesielt med hensyn til kravene som trådte i kraft 1. januar 2020. Det legges derfor vekt på reglene som trer i kraft 1. mars 2020. Her forbys transport av drivstoff som ikke oppfyller kravene, så fremt skipet ikke er utstyrt med EGCS. 

I henhold til informasjonen fra Paris MoU og Tokyo MoU kan eiere og operatører av fartøy oppfylle kravene på tre måter:

1. bruke drivstoff som oppfyller kravene og har et maksimalt svovelinnhold på 0,5 prosent

2. bruke et alternativt drivstoff, f.eks. LNG, med et maksimalt svovelinnhold på 0,5 prosent eller

3. installere et alternativt reduksjonstiltak, f.eks. et anlegg for eksosrensing godkjent iht. regel 4 i MARPOL vedlegg VI.

Forventer at reglene følges

På det 73. møtet i MEPC-komiteen var det enighet om at det ikke var behov for å be havnestatskontrollmyndighetene om å innta en ”praktisk og pragmatisk” tilnærming, ettersom det var forventet at de overholdt reglene. Derfor er medlemslandene i Paris MoU og Tokyo MoU blitt enige om at kravene i forbindelse med gjennomføringen av et maksimalt svovelinnhold på 0,5 prosent vil gjelde uten unntak. Dette inkluderer forbudet mot transport av drivstoff som ikke oppfyller kravene. Forbudet gjelder fra 1. mars.

Fra 1. mars kan drivstoff som ikke oppfyller kravene, kun transporteres om bord for bruk i skipet dersom fartøyet er utstyrt med EGCS. I tilfeller der det ikke kan anskaffes drivstoff som oppfyller kravene, må en såkalt “Fuel Oil Non-Availability Report” (FONAR) leveres til flaggstaten og den kompetente myndigheten i den første havnen skipet anløper.