Søknad om unntak fra innreiserestriksjoner med teknisk kompetanse

 • Publisert: 18.02.2021
 • Endret: 28.02.2021

Formålet med den søknadsbaserte ordningen er å gi adgang til innreise for utlendinger med teknisk kompetanse som gjør arbeid som er strengt nødvendig for å opprettholde aktiviteten i norske virksomheter, så lenge det er innreiserestriksjoner på retten til innreise for utlendinger som ellers vil ha lovlig adgang til Norge etter utlendingsloven.

Oppdatert status om behandlingstid

Mange ringer oss for å høre hvor langt vi er kommet i behandlingen av deres søknad.

Vi behandler alle søknader etter mottatt søknadsdato.

Det betyr at vi ikke har mulighet til å prioritere noen søknader fremfor andre.

Vi har veldig stor pågang og har satt av store ressurser for å komme gjennom alle søknadene.

For øyeblikket arbeider vi med søknader som er kommet inn 1. mars.

Mange mangelfulle søknader

Vi opplever nå at de fleste søknadene som kommer inn er mangelfulle.

Det medfører at behandlingstiden vil bli lengre.

Hvis du ønsker en rask behandling av din søknad anbefaler vi at det ventes med innsending av søknad til alle vedlegg kan legges ved.

Vi ser at det spesielt er skattemelding/skatteoppgjør for foretak som mangler søknadene så langt. 

Her ser du kravene til hva som må ligge ved søknaden

Vi gjør også oppmerksom på at det er Arbeidstilsynet som forvalter ordningen knyttet til forhåndsgodkjenning av karantenested.

Om ordningen

Ordningen innebærer et unntak fra gjeldende innreiserestriksjoner, som kun kan gis til nærmere angitte grupper av utenlandske arbeids-/oppdragstakere.

Vedtak om unntak fra innreiserestriksjonene gjelder for innreise inntil 14 dager fra vedtaksdato. Gyldighetsperioden gjelder kun for innreise, og er uavhengig av oppholdets varighet.

Vedtak om unntak fra innreiserestriksjonene etter denne ordning kan trekkes tilbake uten forutgående varsel, dersom kriteriene for hvem som kan gis unntak fra innreiserestriksjonene endres.

Det gjøres oppmerksom på at det er gjort noen andre unntak fra innreiserestriksjonene. Mer informasjon om hvordan koronasituasjonen påvirker innreise til Norge er tilgjengelig på UDI sine sider.

Det gjøres også oppmerksom på at alminnelige regler om rett til innreise og opphold i utlendingsloven, og annet relevant regelverk, ikke påvirkes av et vedtak om unntak fra innreiserestriksjonene.

Vedtak kan ikke påklages.

Hvem kan det søkes for?

Foretak kan søke om unntak fra innreiserestriksjonene for utlending som:

 • har teknisk kompetanse, og
 • skal montere, demontere, etterse, reparere, vedlikeholde eller informere om bruken av maskiner eller teknisk utstyr, og
 • som har et arbeids- eller oppdragsforhold med foretaket som søker.

Hvem trengs det ikke å søkes for?

Personell knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner

Personell som skal utføre oppdrag for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner, trenger ikke å søke om å hente inn personell gjennom denne søknadsordningen.

For å kunne oppfylle kravet til dette unntaket må det være strengt nødvendig at personen er fysisk til stede, og at den fysiske tilstedeværelsen er nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.

Det er utarbeidet et skjema på regjeringen.no  som kan brukes til dette formålet.

Liste over kritiske samfunnsfunksjoner finnes her.

Dagpendlere fra Sverige og Finland

Fra og med mandag 1. mars vil dagpendlere fra Sverige og Finland igjen kunne komme på jobb i Norge under et strengt test- og kontrollregime.

Les mer om hvor vidt dine ansatte kommer inn under dette unntaket på regjeringen.no

Vilkår for innvilgelse av søknaden

Det er et vilkår for innvilgelse av søknaden at:

 • vedkommende skal utføre arbeid som er strengt nødvendig for opprettholdelse av aktiviteten i søkers virksomhet,
 • at arbeidet må foretas ved tilstedeværelse i Norge og
 • at den nødvendige arbeidskraft ikke er tilgjengelig i det norske arbeidsmarkedet.

Smittevernregler må overholdes

Søker må sørge for at de til enhver tid gjeldende smittevernregler etter smittevernloven og forskrift gitt med hjemmel i smittevernloven overholdes under arbeidsoppholdet, herunder krav til karanteneopphold.

Selv om utlendingen gis unntak fra innreiserestriksjonene etter første ledd, har utlendingen kun adgang til innreise dersom også de øvrige vilkårene etter lov og forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen, og de alminnelige vilkårene for rett til innreise og opphold i lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven), er oppfylt.

Dersom det er gitt unntak på uriktige forutsetninger eller som følge av uriktige opplysninger, kan utlendingen bortvises i medhold av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen.

Krav til søker 

Foretaket som søker må være registrert i Foretaksregisteret, eller dersom foretaket er et enkeltpersonforetak, i Enhetsregisteret.

Det må utøve lovlig aktivitet, være skattepliktig til Norge, og ha ordnede forhold med hensyn til betaling av skatt, arbeidsavgift og merverdiavgift.

For visumpliktige utlendinger som ikke er i besittelse av et gyldig visum for Norge og/eller Schengen

Dersom det skal søkes unntak fra innreiserestriksjonene for en visumpliktig utlending, som ikke alt er i besittelse av et gyldig visum for Norge og/eller Schengen, anbefales det å kontakte relevant utenriksstasjon i forkant.0

Se www.norway.no for kontaktinformasjon.

Utenriksstasjonen vil kunne gi informasjon om hvordan søknad om visum best koordineres med søknad om unntak fra innreiserestriksjonene.

Saksbehandling

Saksbehandlingen skjer fortløpende og i den rekkefølgen søknadene blir mottatt.

Dette trenger du før du sender inn søknad:

 • Søker må ha rollen «Samferdsel» i Altinn for å søke på vegne av foretaket.
 • Søkers kontaktinformasjon.
 • Skatteattest for foretak som ikke er eldre enn 2 uker. Dersom du har fått innvilget betalingsutsettelse hos skatteetaten, må dokumentasjon på dette vedlegges.
 • Dokumentasjon på siste skatteoppgjør, eller firmaattest for foretak som er etablert etter 2019.
 • Fullt navn, nasjonalitet, fødselsdato og passnummer eller identifikasjonsnummer fra annet legitimasjonsdokument som er godkjent som reisedokument, jf. utlendingsloven § 8
 • Beskrivelse av arbeidet som utlendingen skal utføre for søker, i hvilken bransje arbeidet utføres, og begrunnelse for at utlendingen omfattes av søknadsordningen.
 • Arbeids- eller oppdragsavtale som dokumenterer arbeidsforholdet mellom utlendingen og foretaket som søker.
 • Fullmakt fra utlendingen om at det søkes om innreise for vedkommende.
 • Dokumentasjon av planlagt karantenested, i tråd med de til enhver tid gjeldende kravene etter smittevernloven eller forskrift gitt med hjemmel i smittevernloven, eksempelvis kontaktinformasjon til karantenehotell eller vedtak om forhåndsgodkjent oppholdssted etter covid-19-forskriften kapittel 2A.

  (Det gjøres oppmerksom om at et vedtak etter denne ordningen ikke innebærer noen godkjenning av karantenestedet, at det er smittevernreglene på innreisetidspunktet som avgjør hvilke regler for karantene som gjelder for utlendingen ved innreise og at dette også kontrolleres av andre myndigheter uavhengig av denne ordningen.)
Til toppen