Søknadsordningen og kritiske samfunnsfunksjoner

Vi mottar mange spørsmål om denne ordningen gjelder for utlendinger og kritiske samfunnsfunksjoner.

Dersom begrunnelsen for innreise er at utlendingen er nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner, er det eget unntak for dette formålet, og det skal ikke søkes om innreise gjennom denne ordningen.

Søknadsordningen skal ivareta behovet for nødvendig innreise av hensyn til virksomheter, verdiskapning og sysselsetting. Dersom grunnen til at utlendingen må inn i landet er forhold hos virksomhet eller prosjekt, og ikke for den overordnede kritiske samfunnsfunksjonen, kan det søkes om unntak gjennom ordningen.

Utlendinger som jobber innenfor de kritiske samfunnsfunksjonene er altså ikke automatisk hindret i fra å få unntak gjennom ordningen. Avgrensningen for hvem det kan søkes om innreise avgjøres med hensyn til formålet med innreisen.

Du finner du mer informasjon om kravene som stilles for å kvalifisere til unntak for personell i kritiske samfunnsfunksjoner ved å følge lenken under. Her finner du også ansvarlig sektordepartement for funksjonene, som kan svare på spørsmål om ordningen.

Informasjon vedrørende kritiske samfunnsfunksjoner (regjeringen.no).

NB! Sjøfartsdirektoratet svarer ikke på henvendelser om kritiske samfunnsfunksjoner.

Innreise for andre formål

Dersom du har spørsmål om innreise etter andre forhold enn det som er nevnt over kan du lese mer om dette her: https://www.udi.no/om-koronasituasjonen/

Det understrekes at selv om du er omfattet unntak fra innreiserestriksjonene, har du bare adgang til innreise dersom også de alminnelige vilkårene for rett til innreise og opphold i utlendingsloven er oppfylt.

Nærmere informasjon om dette kan du finne på UDI sine nettsider.

For tiden kan det søkes om unntak fra innreiserestriksjoner innenfor fire kategorier. 

Velg kategorien det skal søkes for under.