Det skjer dessverre altfor ofte hendelser i forbindelse med entring av fartøy, for eksempel når mannskapet eller andre om bord, skal i land eller om bord.

I enkelte tilfeller kan det være fristende å hoppe fra fartøyet og ned på kaien. Men dette kan ofte føre til brudd eller annen skade i bein, eller andre deler av kroppen. Så langt i 2021 har Sjøfartsdirektoratet registrert minst fem ulykker hvor hendelses-forløpet tilsier at man har hoppet fra dekk og ned til kaien.

I flere av tilfellene har dette resultert i ankelbrudd, skade på hel eller andre beinbrudd. I samtlige tilfeller ble den forulykkede sykemeldt og sendt hjem.

Avstand og fartøy i bevegelse

Ofte ser avstanden ned til kai mindre ut enn det den faktisk er. En må også huske på at det kan være bevegelse i fartøyet, selv om det ligger ved kai.

I tillegg til harde landinger på kai, som kan føre til brudd og andre skader, er det også hendelser med skader der vedkommende havner i sjøen mellom kai og skuteside. Dette kan i verste fall føre til drukning.

Mange av hendelsene skjer i forbindelse med fortøyning av fartøyet, hvor en bare skal skynde seg i full fart, og tar seg ikke tid til å legge ut leider eller landgang når en skal ned på kaien og ta imot fortøyning.

 

Når det er kaldt om vinteren, kan det også være is på kaien, og med litt snø oppå, ser en ikke alltid at det kan være glatt. Det er ikke alltid strødd på kaier om vinteren, og været kan ofte skifte langs kysten.

Ved mindre mannskapsskifter, så vil det noen ganger kunne se ut som en grei og snar løsning, og bare holde fartøyet mot kai ved hjelp av thrusterne. Så kan mannskapet hoppe i land, eller mønstre på i full fart uten leider/landgang.

Dersom noen av de som skal mønstre av skal nå en buss/tog/fly/passasjerbåt eller annet, og har knapp tid, så kan nok dette framstå som en lur metode. Dette kan en lett tenke seg vil kunne gå galt.

På mindre hurtig- og passasjerbåter er det selvfølgelig alltid av største viktighet, at absolutt alle skal stige av og på ved hjelp av landgang. Og dette er uansett hvor mange det gjelder (også bare en). En ungdom eller uansvarlig voksen, ville kanskje vurdere en mer lettvint løsning enn leider eller landgang. Men det må ikke på noen måte tillates eller legges til rette for.

Ved levering og mottak av mindre gods, som kan håndteres for hånd, skal i land- og ombordstigningen foretas på samme forsvarlige måte som om det var passasjerer.

Ved store tidevannsforskjeller, ser vi at det noen ganger blir brukt provisoriske løsninger for å forsere avstanden fra dekk til kai. Det er viktig at også ekstreme tidevannsforskjeller blir tatt høyde for, med hensyn til adkomst til fartøy.

Det kan for eksempel velges å bruke andre, mer tilpassede kaier hvis tidevannet er mye høyere eller lavere enn hva som er tilpasset fartøyet i forhold til den «vanlige» kaien.

Referanser til regelverk
Forskrift om sikkerhetstiltak m.m. på passasjer-, lasteskip og lektere - Lovdata

§ 9.Landganger, fallrep, personheisanlegg m.m.

(1) Alle skip skal ha om bord tilfredsstillende atkomstmiddel slik at i land- og ombordstigning kan foregå uten fare.

§ 6-7.Landganger, fallrep, personheisanlegg mv.