Høringsuttalelser sendes Sjøfartsdirektoratet på e-post innen 15. oktober 2017.

Spørsmål vedrørende høringen kan rettes juridisk seniorrådgiver Arild Viddal, tlf. 51 74 51 43, eller underdirektør Linda Bruås, tlf. 52 74 51 56.

Generelt om gjennomføringen av den internasjonale konvensjon om arbeidsvilkår i fiskerisektoren (ILO 188) i norsk rett

ILO 188 ble vedtatt av ILOs generalforsamling i juni 2007. Konvensjonen skal sikre at de som har sitt arbeid på fiskefartøy får bedre arbeidsmiljø, sikkerhet og helse til sjøs, og at syke og skadede fiskere får behandling i land. Konvensjonen inneholder også regler om tilstrekkelig hvile, vern gjennom skriftlige arbeidsavtaler og tilsvarende trygdebeskyttelse som andre arbeidstakere. Konvensjonen trer i kraft 16. november 2017 fordi det er et tilstrekkelig antall stater som har ratifisert ILO 188.

Sjøfartsdirektoratet har vurdert de enkelte artiklene i ILO 188 opp mot det gjeldende regelverket som forvaltes av Sjøfartsdirektoratet. Gjeldende rett som regulerer arbeid på fiskefartøy, harmonerer i all hovedsak med kravene som følger av ILO 188. Likevel, for lojalt å oppfylle de forpliktelsene som Norge er pålagt å gjennomføre som part i ILO 188, er det i noen grad nødvendig å endre gjeldende rett.

(....)

Se lenker under for fullstendige tekster:

Les hele høringsbrevet

Forslag om endring av forskrift om arbeid og utplassering av ungdom på norske skip og endring av andre forskrifter

Forslag om ny forskrift om arbeids- og hviletid på fiske- og fangstfartøy

Høringsliste