Idet endringene knyttet til forskrift om farlig last på norske skip etter internasjonale overenskomster trer i kraft 1. juni 2022, er høringsfristen kortere enn normalt, og satt til 27. mai 2022.

Merknader sendes til Sjøfartsdirektoratet pr. e-post til post@sdir.no.

Spørsmål om høringen kan rettes til rådgiver Ida Vegler på tlf. 52 74 53 74 eller via e-post til idve@sdir.no.

Bakgrunn for høringen

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden) er gjort til obligatorisk del av sjøsikkerhetskonvensjonens (SOLAS) regler for frakt av pakket farlig gods gjennom SOLAS regel VII/3. I norsk rett er IMDG-koden gjort til norsk forskrift for norske skip ved særskilt henvisning i forskrift om farlig last § 5 bokstav b, jf. § 8.

IMDG-koden publiseres i fornyet versjon annet hvert år ved særskilt vedtak fastsatt av IMOs maritime sjøsikkerhetskomité (Maritime Safety Committee (MSC)). Ved resolusjon MSC.477(102) vedtok MSC den 11. november 2020 endringer i IMDG-koden.

Endringene blir vist til som «40-20 amendments[1]». Komiteen besluttet samtidig på grunnlag av gjeldende overenskomster at endringene automatisk trer i kraft 1. juni 2022, forutsatt at det ikke foreligger protester fra minst en tredjedel av medlemsstatene som representerer minst halvparten av næringsflåten på verdensbasis. Aktører har hatt anledning til å ta den reviderte koden i bruk fra 1. januar 2021.

I forskrift 1. juli 2014 nr. 944 om farlig last på norske skip endres § 5 først ledd bokstav b med en henvisning til resolusjon MSC.477(102).

Endringene i IMDG-koden framgår av vedlegg 1 til dette høringsbrevet.

I forskrift 1. juli 2014 nr. 945 om frakt av last på norske skip og lektere er det i § 2 bokstav b fastsatt en ikke-eksisterende henvisning. Det er følgelig nødvendig å korrigere teksten med en korrekt henvisning. Den korrekte henvisning skal være resolusjon MSC.462(101).

Økonomiske og administrative konsekvenser

En legger til grunn at aktørene som til daglig forholder seg til IMDG-koden er vel kjent med vesentlige endringer i koden.

Selv om oppdateringen av IMDG-koden også inneholder redaksjonelle endringer, vil økte sikkerhetskrav på enkelte områder og endrede merkekrav, avhengig av kategorier pakket farlig gods det dreier seg om, kunne innebære økte fraktkostnader.

Myndighetene vil måtte tilpasse håndhevingen av regelverket til endringene i koden. Utover dette antas forslaget ikke ha nevneverdige administrative konsekvenser.

[1] «40-20» betyr den førtiende endringen av IMDG-koden fastsatt i (20)20

Vedlegg