Last ned høringen som PDF.

Innledning

Sjøfartsdirektoratet sender med dette på offentlig høring utkast til forskrift av 1. juli 2014 nr. 955 om radiokommunikasjonsutstyr for norske skip og flyttbare innretninger.

Spørsmål om høringen kan rettes til Marte Hustveit Hauge på tlf. 52 74 51 47 eller via e-post til mhha@sdir.no.

Høringsfristen er satt til 1. november 2019, og eventuelle innspill sendes til Sjøfartsdirektoratet pr. e-post til post@sdir.no.

Bakgrunn for høringen

Sjøsikkerhetskonvensjonen (SOLAS) kapittel IV om radiokommunikasjon er endret ved IMO-resolusjon MSC.436(99) som ble vedtatt den 24. mai 2018, og skal gjennomføres i norsk rett. Endringene skal tre i kraft 1. januar 2020.

Endringen i SOLAS kapittel IV om radiokommunikasjon går gjennomgående ut på at henvisninger til tjenestetilbyderen Inmarsat fjernes eller byttes ut med den generelle formuleringen «recognized mobile satellite service». Hensikten med endringen er å åpne opp for at andre tilbydere skal kunne levere tjenester og utstyr innenfor det globale maritime nød- og sikkerhetssystem (Global Maritime Distress Safety System - GMDSS). Det er åpnet for at andre mobile satellittsystem kan anerkjennes av IMO for bruk i GMDSS etter resolusjon A.1001(25), men gjeldende tekst i SOLAS IV åpner ikke for at annet utstyr enn Inmarsat-utstyr kan benyttes. Endringene er derfor nødvendig for skip skal kunne benytte utstyr fra andre anerkjente tilbydere for å oppfylle krav til radiokommunikasjonsutstyr.

SOLAS IV er inkorporert i norsk rett gjennom forskrift 1. juli 2014 nr. 955 om radiokommunikasjonsutstyr for norske skip og flyttbare innretninger § 2 første ledd. Det er behov for å endre gjennomføringsbestemmelsen i forskriften § 2 slik at den samsvarer med det reviderte internasjonale regelverket. I tillegg benyttes anledningen til å gjennomføre endringer i § 1 og § 5 i forskriften.

Til § 1:
Sjøfartsdirektoratet foreslår en korrigering av ordlyden i § 1, for å tydeliggjøre at forskriften gjelder lasteskip uavhengig av lengde.


Til § 5:
Sjøfartsdirektoratet foreslår en korrigering av ordlyden i § 5 tredje og fjerde ledd i tråd med intensjonen bak bestemmelsen. Det var ikke meningen å endre innholdet i tidligere forskrift 11. november 1991 nr. 731 om radiokommunikasjon for passasjerskip § 8, og korrigeringen av tredje og fjerde ledd vil også få ordlyden til å reflektere direktoratets forvaltningspraksis.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Forskriftsendringen innebærer en oppdatering av regelverket knyttet til radiokommunikasjonsutstyr for norske skip og flyttbare innretninger. Forslaget antas ikke å ha økonomiske konsekvenser for de berørte aktører.

Sjøfartsdirektoratet vil måtte tilpasse håndhevingen av regelverket til endringene i SOLAS IV. Utover dette antas forslaget ikke ha nevneverdige administrative konsekvenser.

Vedlegg: