Last ned høringsbrev som pdf

Innledning

Sjøfartsdirektoratet sender med dette på offentlig høring utkast til forskrift om endring av forskrift 1. juli 2014 nr. 944 om frakt av farlig last på norske skip.

Idet endringene etter internasjonale overenskomster trer i kraft 1. januar 2020 er høringsfristen kortere enn normalt, og satt til 1. desember 2019.

Merknader sendes til Sjøfartsdirektoratet pr. e-post til post@sdir.no.

Spørsmål om høringen kan rettes til rådgiver Kine Angeltveit på tlf. 52 74 51 83 eller via e-post til kkan@sdir.no

Bakgrunn for høringen

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden) er gjort til obligatorisk del av sjøsikkerhetskonvensjonens (SOLAS) regler for frakt av farlig last gjennom SOLAS regel VII/3. I norsk rett er IMDG-koden gjort til norsk forskrift for skip i utenriksfart ved særskilt henvisning i forskrift om farlig last § 5 bokstav b.

IMDG-koden publiseres i fornyet versjon annet hvert år ved særskilt resolusjon fra IMOs Maritime Safety Committee (MSC). Ved resolusjon 442(99) vedtok MSC 24. mai 2018 revisjon av IMDG-koden.  Komiteen besluttet samtidig på grunnlag av gjeldende overenskomster at endringene automatisk trer i kraft 1. januar 2020, forutsatt at det ikke foreligger protester fra minst en tredjedel av medlemsstatene som representerer minst halvparten av næringsflåten på verdensbasis. Aktører har hatt anledning til å ta den reviderte koden i bruk fra 1. januar 2019. Endringene er kort beskrevet av IMO i informasjonsskriv som vedlegges dette høringsbrevet.

Administrative og økonomiske konsekvenser

En legger til grunn at aktørene som til daglig forholder seg til IMDG-koden er vel kjent med vesentlige endringer i koden. Selv om oppdateringen av IMDG-koden også inneholder redaksjonelle endringer, vil økte sikkerhetskrav på enkelte områder og endrede merkekrav, avhengig av hvilken last det dreier seg om, kunne innebære økte fraktkostnader.

Myndighetene vil måtte tilpasse håndhevingen av regelverket til endringene i koden. Utover dette antas forslaget ikke ha nevneverdige administrative konsekvenser.

Vedlegg: