Last ned høringsbrev som pdf.

Endringene foreslås som følge av EU direktiv 2017/2110 av 15. november 2017 om en inspeksjonsordning med hensyn til sikker drift av ro-ro- og hurtiggående passasjerfartøy i fast rutefart, endring av direktiv 2009/16/EF (havnestatskontrolldirektivet), samt oppheving av rådsdirektiv 1999/35/EF (vertstatsdirektivet) (som trer i kraft i EU 21.12.2019).

Høringsfristen er satt til 1.12.2019.

Forkortet høringsfrist er vurdert i samsvar med utredningsinstruksen. Høringen gjøres med forbehold om at rettsakten tas inn i EØS-avtalen.

Spørsmål om høringen kan rettes til juridisk rådgiver Elisabeth Hvaal Lingaas på tlf. 52 74 52 10, eller ehli@sdir.no.

Bakgrunn for høringen

Direktiv 2017/2110 er ett av tre direktiver i en ny passasjerskipspakke utarbeidet som et ledd i Kommisjonens REFIT-program. Målet har vært å forenkle og strømlinjeforme regelverket for passasjerskipssikkerhet med sikte på i) å opprettholde EU-regler, hvor det er nødvendig og hensiktsmessig, ii) å sikre deres korrekte gjennomførelse og iii) å fjerne eventuelle overlappende forpliktelser.

Direktiv 2017/2110 opphever vertsstatsdirektivet. Konseptet med vertsstatskontroll ble innført for å legge til rette for samarbeid om sikkerhet for ro-ro passasjerskip mellom EUs medlemsstater og tredjeland før EU- utvidelsen i 2004. Ved innføringen av havnestatskontrolldirektivet ble kontroll med fremmede skip formalisert og harmonisert på EU-nivå. Det er vurdert at konseptet med en egen vertsstatskontroll ikke lenger er relevant, og at kontroll med fremmede skip bør reguleres av ett sett med regler. Det innføres ingen nye materielle krav, men direktiv 2017/2110 rydder opp i en del uklarheter og tar bort overlappende kontrollforpliktelser.

Kontrollforpliktelser overfor skip som fører en annen stats flagg overføres til havnestatskontrolldirektivet, først og fremst gjennom at det innføres en ny artikkel 14a i det direktivet. Det opprettes en henvisning til det nye direktivet i havnestatskontrollforskriften.

Kontrollforpliktelser ovenfor norskflaggede rutegående ro-ro passasjerskip eller hurtiggående passasjerfartøy som går til tredjeland, samt tilsvarende fartøy med EU-klasse A som opererer innenriks, overføres til en ny bestemmelse i sertifikatforskriften. Det er pr. i dag ingen norske skip som omfattes av denne bestemmelsen.

Den foreslåtte rasjonaliseringen av inspeksjoner vil være tidsmessig besparende for rederinæring og kontrollmyndigheter. Hva som kontrolleres endres ikke, slik at gjeldende sikkerhetsnivå ivaretas.
Tilsynsrapporter skal lastes opp i en inspeksjonsdatabase utviklet av EU-Kommisjonen. Dette gjøres som en tilleggsfunksjon i THETIS-databasen som allerede er godt kjent for kontrollmyndighetene i EØS-området. På den måten ivaretas de særlige inspeksjonspunktene og intervallene for inspeksjon som lå i vertstatskontrolldirektivet.

Rettslige, administrative og økonomiske konsekvenser

Ved innføring av direktiv 2017/2110 er det laget forslag om endring av sertifikatforskriften ved ny bestemmelse 2 bokstav i om begjæring av tilsyn fra rederiet.

Det inntas også en ny bestemmelse 21 bokstav c, om førstegangsinspeksjon for norskflaggede ro-ro passasjerskip og hurtiggående passasjerfartøy som skal gå i rutetrafikk mellom Norge og en eller flere havner utenfor EØS-området, eller som opererer innenriks som passasjerskip med EU klasse A.
I tillegg skal det i løpet av en periode på 12 måneder gjennomføres en ny ordinær inspeksjon – som kan gjennomføres samtidig med årlig tilsyn, samt en inspeksjon mens fartøyet er i rutetrafikk.
Det skal også foretas en inspeksjon ved vesentlige reparasjoner, endringer og modifikasjoner på fartøyet. Tilsvarende gjelder ved endringer i ISM-ansvarlig eller skifte av klasseselskap.

Den nye bestemmelsen suppleres av tre vedlegg som inneholder prosedyrer for inspeksjonene.

Endringen i havnestatskontrolldirektivet ved tilføyelse av § 14a inkorporeres i norsk rett gjennom en oppdatert henvisning i havnestatskontrollforskriften § 4.

Vertsstatskontrollforskriften oppheves.

Direktivet medfører ingen negative økonomiske eller administrative konsekvenser for rederinæringen eller flaggstatsadministrasjonen.

Vedlegg