LAST NED HELE SIKKERHETSMELDINGEN SOM PDF

Funksjonsfeil på MES grunnet manglende klargjøring / fjerning av transportsikringer:

Følgende redningsforskrifter kommer til anvendelse:

  • Forskrift 1. juli 2014 nr. 1019 (ikrafttredelsesdato 15. september 2014)

Krav til operativ beredskap fremgår av disse forskriftene samt SOLAS kapittel III.

Hendelse

I forbindelse med MES fullskala øvelse og utsetting av flåte, feilet denne i å blåse seg opp.

Nærmere ettersyn avdekket at transportsikring på flåtene ikke var fjernet ved installasjon, og derav var flåtene ikke operative.

Tiltak

Flåten var av Type VIKING. Sjøfartsdirektoratet anmoder alle fartøyer uansett flåtetype, om å forsikre seg om at transportsikringer og andre hindringer er fjernet slik at flåtene til enhver tid er klar til øyeblikkelig bruk.