LES HELE RUNDSKRIVET SOM PDF

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt forskrift om endring av forskrift 3. mars 2009 nr. 259 om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt som trer i kraft 1. mai 2012.

Norge aksepterte i mars 2011 FN resolusjon nr. 40 om International Certificate for Operators of Pleasure Craft (ICC). Forskriften gjennomfører kravene i denne resolusjonen. Dette innebærer at Norge kan utstede Internasjonalt båtførersertifikat. Et internasjonalt anerkjent sertifikat vil gjøre det lettere å benytte fritidsbåt som er flagget i utlandet.

Resolusjonen er også akseptert av Østerrike, Hviterussland, Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Finland, Tyskland, Irland, Litauen, Luxemburg, Nederland, Romania, Slovakia, Sveits og Storbritannia.

Endringer i andre forskrifter

Endringene i forskriften utløser behov for endringer i andre forskrifter. Disse endringene var tatt med i utkastet som var på høring. Nærings- og handelsdepartementet fastsetter disse endringene i en egen endringsforskrift.

 

Olav Akselsen
Sjøfartsdirektør

 

Else Heldre
Fung.avdelingsdirektør

 

VEDLEGG:

Vedlegg: Forskrift om endring av forskrift 3. mars 2009 nr. 259 om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt.
Høringsmatrise

Forskrift om endring av forskrift 3. mars 2009 nr. 259 om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt
Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet ddmm 2012 med hjemmel i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter § 20 annet ledd § 26b jf. § 31, jf. delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 591.

I
I forskrift 3. mars 2009 nr. 259 om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt gjøres følgende endringer:

§ 13 andre ledd skal lyde:
Internasjonalt båtførersertifikat (« International Certificate for Operators of Pleasure Craft ») utstedt i henhold til resolusjon 16. oktober 1998 nr. 40 fra de Forente Nasjoners Økonomiske Kommisjon for Europa, Transport Committee, Working Party on Inland Water Transport skal omfatte kystnavigasjon for å være gyldig i Norge.

Kapittel IV skal settes inn etter § 14 og skal lyde:
Kapittel IV. Krav for utstedelse av Internasjonalt båtførersertifikat
§ 15 skal lyde:
§ 15
Utstedelse av internasjonalt båtførersertifikat
Fører av motorbåt og/eller seilbåt, kan få utstedt Internasjonalt båtførersertifikat for kystnavigasjon dersom vedkommende oppfyller følgende vilkår:
a) er fylt 16 år,
b) er norsk statsborger eller bosatt i Norge, amerikansk statsborger eller statsborger i land som ikke er medlem av de Forente Nasjoners Økonomiske Kommisjon for Europa,
c) kvalifiserer til å få utstedt norsk båtførerbevis eller innehar gyldig kvalifikasjonsbevis og
d) oppfyller kravene til praktisk prøve og helse i henhold til §§ 16 og 17.

Søknad sendes på fastsatt skjema til Sjøfartsdirektoratet eller den det bemyndiger.

§ 16 skal lyde:
§ 16
Krav om praktisk prøve
Praktisk prøve kan avlegges for motorbåt og/eller seilbåt. Prøven skal vise at vedkommende kan føre båt og har nautisk og teknisk kunnskap for sikker navigering i kystfarvann.
Sertifikat utstedes i samsvar med den type prøve som er avlagt. Prøven skal gjennomføres ved virksomhet godkjent av Sjøfartsdirektoratet.
Sjøfartsdirektoratet kan fastsette nærmere retningslinjer for gjennomføring av den praktiske prøven.

§ 17 skal lyde:
§ 17
Helsekrav
Søkeren skal være fysisk og mentalt skikket til å føre fritidsbåt og spesielt ha tilstrekkelig styrke på syn og hørsel.
Det kreves egenerklæring om helse på fastsatt skjema. Sjøfartsdirektoratet kan kreve helseattest utstedt av lege dersom det er grunn til å tro at kravet i første ledd ikke er oppfylt.
Dersom innehaver av internasjonalt båtførersertifikat ikke lenger oppfyller helsekravene, skal sertifikatet ikke benyttes.
Sjøfartsdirektoratet kan trekke tilbake sertifikatet på bakgrunn av informasjon fra lege om at helsekravene i første ledd ikke lenger oppfylles.

Nytt kapittel V skal lyde:

Kapittel V. Avsluttende bestemmelser
§ 18 skal lyde:
§ 18
Båtførerregister
Det skal føres et sentralt båtførerregister. Det kan være ett register for nasjonalt båtførerbevis og ett register for internasjonalt båtførersertifikat.
Registeret kan inneholde opplysninger om innehaverens personalia, tidspunkt for gjennomført båtførerprøve og utstedt båtførerbevis og internasjonalt båtførersertifikat. Registeret må ikke inneholde sensitive personopplysninger.

§ 19 skal lyde:
§ 19
Gebyr
Søker skal betale gebyr for teoretisk båtførerprøve, utstedelse av båtførerbevis og utstedelse av internasjonalt båtførersertifikat. Gebyret fastsettes av departementet i henhold til forskrift om gebyr for utstedelse av sertifikater og påtegning til maritimt personell og av båtførerbevis til båtførere.

Nåværende §§ 17 til 19 blir nye §§ 20 til 22

II

Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft 01.05.2012 

HØRINGSMATRISE (PDF)