Rundskriv
  • Dato: 31.07.2019
  • Serie: RSR
  • Nr: RSR 4 - 2019
  • Saksnr: 2019/1104 hhbr

Forskrift om endring i forskrift om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger og forskrift om havnestatskontroll

Sjøfartsdirektoratet har i dag vedtatt forskrift om endring i forskrift 22. desember 2014 nr. 1893 om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger og forskrift 24. november 2014 nr. 1458 om havnestatskontroll. Endringene trer i kraft 1. januar 2020.

 

 

Høringen

Endringsforskriften var på høring fra 4. mars til 4. juni 2019. Det kom inn svar fra 8 høringsinstanser. Seks av høringsinstansene hadde ingen merknader til høringen. Forsvarsdepartementet presiserer at verken Sjøforsvarets, Kystvakten eller E-tjenestens fartøyer skal omfattes av forskriften og at det burde tilføyes utkastet slik at § 21a ikke gjøres gjeldende for disse skipene. Sjøfartsdirektoratet tar ikke denne kommentaren til følge. En endring av ordlyden i forskriftens virkeområde har ikke vært på høring. Langvarig forvaltningspraksis viser også at det er klart at skip som tilhører forsvaret og dets underliggende etater ikke faller inn under virkeområdet i forskriften. The Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO) hadde ingen kommentarer til de foreslåtte endringene.

 

Bakgrunnen for endringen

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt forskrift 7. juni 2019 nr. 710 om bygging, utrustning og drift av passasjerskip i Norges territorialfarvann ved Svalbard. Forskriften gir sikkerhetskrav for passasjerskip i territorialfarvannet ved Svalbard, og det legges til grunn at norske skip som skal følge forskrift om bygging, utrustning og drift av passasjerskip i territorialfarvannet ved Svalbard kapittel 4 (passasjerskip som ikke har sikkerhetssertifikat for passasjerskip (SOLAS) eller sikkerhetssertifikat for hurtiggående passasjerskip) skal ha et eget nasjonalt sertifikat.

 

Sjøfartsdirektoratet har nå vedtatt at disse norske skipene skal ha et sikkerhetssertifikat for passasjerskip i territorialfarvannet ved Svalbard.

 

Kommentarer til de enkelte endringene

Endring i forskrift 22. desember 2014 nr. 1893 om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger

Det er tatt inn en ny § 21 a om sikkerhetssertifikat for passasjerskip i territorialfarvannet ved Svalbard. Reglene om tilsyn for sikkerhetssertifikat for passasjerskip i territorialfarvannet ved Svalbard er inntatt i ny § 21 b.

 

Alle eksisterende henvisninger til «IMO-resolusjon A.1053(27)» i forskrift om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger erstattes av «IMOs retningslinjer for tilsyn etter det harmoniserte systemet for tilsyn og sertifisering (HSSC)». Dette gjør at tilsyn kan utføres etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer.  

 

Endring i forskrift 24. november 2014 nr. 1458 om havnestatskontroll

Tittelen i § 3 i forskrift om havnestatskontroll er endret slik at det fremgår at paragrafen bare gjelder for skip i innenriksfart. Med innenriksfart menes skip som går i fart i områdene som nevnt i forskrift 4. november 1981 3793 om fartsområder kapittel 2. 

 

Første ledd presiserer innholdet i direktiv 2009/45 EF artikkel 5 nr. 1 om at både nye og eksisterende passasjerskip og hurtiggående passasjerfartøyer som går i innenriksfart, skal overholde de aktuelle sikkerhetsstandardene som er fastsatt i direktivet.

 

Skipssikkerhetsloven § 44 gir hjemmel for havnestatskontroller av alle skip. I annet ledd konkretiseres kravet til sikkerhetsstandard som i praksis har blitt stilt til passasjerskip som skal operere i fartsområde 1 og 2, eller som for eksempel på grunn av sitt byggemateriale ikke kommer inn under direktivet. Disse skipene skal ha dokumentasjon utstedt av flaggstaten som viser at skipet har samme sikkerhetsnivå som norske passasjerskip i tilsvarende fartsområde. Det er flaggstaten som må gjøre en gjennomgang av skipet for å bekrefte sikkerhetsnivået. Sjøfartsdirektoratet kontrollerer sikkerhetsnivået ved havnestatskontroll i norsk havn. 

 

Tidligere § 3 tredje ledd som var ment å gi noen materielle krav til skip som opererte i innenriksfart i territorialfarvannet ved Svalbard er slettet. Kravene til konstruksjon og utstyr for passasjerskip i innenriksfart i territorialfarvannet ved Svalbard følger nå av forskrift 7. juni 2019 nr. 710 om bygging, utrustning og drift av passasjerskip i Norges territorialfarvann ved Svalbard.

 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen i sertifikatforskriften er en justering for å dekke behovet for et sertifikat for passasjerskip som ikke har sikkerhetssertifikat for passasjerskip (SOLAS) eller sikkerhetssertifikat for hurtiggående passasjerskip, og som skal følge kapittel 4 i forskrift 7. juni 2019 nr. 710 om bygging, utrustning og drift av passasjerskip i Norges territorialfarvann ved Svalbard.

 

Videre er justeringen i forskrift om havnestatskontroll en presisering av direktivet og forvaltningspraksis. 

 

Det er ikke forventet at dette vil medføre noen ekstra kostnader for rederiene. Det vil bare gjøre regelverket klarere.

 

Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2020.

Til toppen