Les rundskrivet som pdf (NB: dette rundskrivet inneholder en stor mengde tabeller - disse er kun tilgjengelig i pdf-versjonen)

Innledning

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt forskrift om endring av forskrift 29. desember 1998 om skipsutstyr (skipsutstyrforskriften). Endringene trer i kraft 14. august 2015.

Høring

Forslag til endringsforskrift var på offentlig høring fra 23. april til 15. juli 2015.
Sjøfartsdirektoratet mottok svar fra 11 eksterne høringsinstanser. Norsk kommunikasjonsmyndighet (Nkom), som eneste høringsinstans med merknader, pekte på at endringer i vedlegg A/4.49, A/4.57, A/5.4 og A/5.13 ikke var nevnt i høringsbrevet. Nkoms merknader er tatt inn i tabell 1 i rundskrivet her.

Bakgrunn for endringsforskriften

Forskriftsendringene fastsettes på bakgrunn av Kommisjonsdirektiv 2014/93/EU fastsatt 18. juli 2014 og som endrer Rådsdirektiv 96/98/EF om skipsutstyr (skipsutstyrsdirektivet) for tiende gang.
Direktiv 2014/93/EU ble innlemmet i EØS-avtalen EØS-komiteens beslutning 100/2015.
Gjennomføringsfristen for direktiv 2014/93/EU er 14. august 2015.Samme dato er ikrafttredelsesdato for endringsforskriften fastsatt av Sjøfartsdirektoratet.

Nærmere om endringene

Skipsutstyrforskriften § 8a første ledd bokstav b endres slik at andre lasteskip enn de som er nevnt i bokstav a skal ha rattmerket utstyr når slikt utstyr er installert eller plassert om bord 1. januar 2005 eller senere. Lasteskip, uansett størrelse og fartsområde har krav om rattmerkede redningsredskaper når slike redskaper installeres eller plasseres om bord. For lasteskip med internasjonale sikkerhetssertifikater, gjelder kravet om rattmerking av redningsredskaper når disse er installert eller plassert om bord 1. januar 1999 eller senere. For andre lasteskip gjelder kravet om rattmerkede redningsredskaper fra 1. januar 2005.

Endringene i § 8a første ledd bokstav b fastsettes på bakgrunn av rettstilstanden som fulgte av opphevet forskrift 17. desember 2004 nr. 1855 om redningsredskaper på lasteskip (forskrift 2004/1855) § 6 første ledd sammenholdt med opphevet § 2 i skipsutstyrforskriften. Regelsettene var ment videreført i forskrift 1. juli 2014 nr. 1019 om redningsredskaper på skip (redningsredskapforskriften) § 2 jf. SOLAS 1974 regel III/4 jf. skipsutstyrforskriften § 8a første ledd bokstav a og b.

Med utgangspunkt i at gjeldende rett ikke skulle endres som følge av ny forskrift om redningsredskaper, ble begrensningene i skipsutstyrforskriften § 8a bokstav b fastsatt ved en inkurie. Begrensningen som fulgte av endringene nevnt ovenfor og som trådte i kraft 15. september 2014 var ikke tilsiktet og repareres nå når forskrift om endring av skipsutstyrforskriften er fastsatt.

Forskrift 19. desember 2014 nr. 1853 om bygging og tilsyn av mindre lasteskip hjemler i §§ 82 og 83 en kontrollordning som skal gjelde for lasteskip med største lengde 8 meter eller mer. I forbindelse med den utvidede kontrollordningen er det viktig med klare og tydelige krav om rattmerkede redningsredskaper når slike redskaper kreves på lasteskip.

Systematikken i skipsutstyrforskriften er også noe endret ved at overgangsbestemmelser som gjelder utstyr som enten er nytt eller flyttet fra vedlegg A.2 til vedlegg A.1, nå følger av vedlegg A til skipsutstyrforskriften. Direktivene som fastsetter endringer i direktiv 96/98/EF om skipsutstyr bruker en tilsvarende systematikk. Det er Sjøfartsdirektoratets vurdering at den endrede systematikken gjør det lettere å koble overgangsbestemmelser til de aktuelle endringene i vedlegg A til skipsutstyrforskriften.

Rundskrivet fortsetter - last ned som pdf for å lese hele (dette grunnet en stor mengde med tabeller som er lite egnet for lesing i html-versjon)