Rundskriv
  • Dato: 25.10.2019
  • Gyldig til: 31.12.2024
  • Serie: RSV
  • Nr: RSV 11 - 2019
  • Saksnr: 2019/12114

Sjøveisreglene: Dispensasjon fra krav til plassering av topplanterner på pendelferger med overbygning midtskips

1. Innledning

Sjøfartsdirektoratet erfarer at pendelferger med overbygning midtskips har problemer med å oppfylle krav til plassering av topplanterner i forskrift 1. desember 1975 nr. 5 om forebygging av sammenstøt på sjøen (sjøveisreglene) regel 20 bokstav e, jf. Vedlegg I nr. 2 (f) (i) og nr. 3 (a):

Sjøveisreglene Vedlegg I nr. 2 (f) (i):
Topplanternen eller lanternene foreskrevet i regel 23(a) skal være plassert slik at de er klar av og over alle andre lys eller konstruksjoner som skjermer (...)

Sjøveisreglene Vedlegg I nr. 3 (a):
Når to topplanterner er foreskrevet på et maskindrevet fartøy skal den vannrette avstand mellom dem være minst lik halvparten av fartøyets lengde, men den behøver dog ikke være mer enn 100 meter. (...)

2. Bakgrunn

Særegen konstruksjon med overbygning midtskips innebærer at pendelferger for å oppfylle krav til fartøyets halve lengde mellom topplanternene må ha 2 master som er høyere enn konstruksjoner på overbygning for å sikre synlighet til aktre topplanterne.
Løsningen medfører høye kraftige master, og forre mast vil skjerme for aktre topplanterne. Denne skjermingen har vært sett på som liten, og akseptert på pendelferger med overbygning midtskips, selv om det innebærer at aktre topplanterne ikke oppfyller krav til plassering over alle andre konstruksjoner og lys som skjermer.

Pendelferger med overbygning midtskips vil derfor aldri helt klare å både oppfylle krav til fartøyets halve lengde mellom topplanternene, og samtidig være over alle andre konstruksjoner som skjermer.
Teoretisk kan fartøyets halve lengde mellom topplanternene oppfylles på pendelferger med overbygning midtskips hvis aktre topplanterne er plassert midtskips (på styrehustaket) og forre topplanterne helt i baugen, men praktiske årsaker med baugport etc gjør dette vanskelig.

3. Vilkår for å få innvilget dispensasjon

Sjøveisreglene regel 1 bokstav e åpner for at fartøy som er av særegen konstruksjon kan få dispensasjon fra reglene om lanternenes plass eller synsvidde og skjerming. Dette forutsetter at den dispenserte løsningen er mest mulig i samsvar med hovedreglene i sjøveisreglene.

Med hjemmel i denne bestemmelsen vil Sjøfartsdirektoratet akseptere at pendelferger med overbygning midtskips på bestemte vilkår ikke behøver å oppfylle krav til vannrett avstand mellom topplanternene som nevnt over i punkt 1.

Rederier med slike pendelferger må søke skriftlig om dispensasjon, og vil få innvilget søknaden når følgende vilkår foreligger:

  • Avstanden mellom topplanternene skal være så nært opp til kravet om en halv skipslengde som praktisk mulig, men ikke mindre enn en tredjedels skipslengde
  • Forre mast skal ikke skjerme for aktre topplanterne
  • Begge topplanterner skal stå i skipets senterlinje
  • Aktre topplanterne skal være plassert midtskips
Til toppen