Med «godkjent av Sjøfartsdirektoratet» i navigasjonsforskriften vedlegg II nr. 11.3 mener Sjøfartsdirektoratet at kartmaskinen med reservesystemet skal være vurdert i samsvar med vedlegget til dette rundskrivet.

Vurderingen skal gjøres av et organ som er utpekt som teknisk kontrollorgan (TKO) etter lov 16. juni 1994 nr. 20 om teknisk kontrollorgan som har til oppgave å gjennomføre samsvarsvurderinger.

Organet skal utarbeide en rapport som skal inneholde alle opplysninger som er relevante for å kunne vurdere om produktene er i samsvar med dette vedlegget. På bakgrunn av rapporten kan organet utstede et godkjenningsdokument.

Vedlegg