– Da dette prosjektet ble igangsatt, var det for å kunne si mer konkret hva som fungerte innen eksempelvis fastsettelse av sikkerhetsbemanning og hva som burde endres. Når direktoratet nå har gjort denne jobben, sitter vi igjen med en del forbedringspunkter. Vi håper dette viser at vi tar dette på alvor, men at vi har hatt behov for en god og grundig kartlegging før vi kunne konkludere, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Bakgrunn

Bemanning om bord på norske fartøy er et viktig fokusområde for Sjøfartsdirektoratet. Bemanningssituasjonen på norske ferjer følges nøye, og direktoratet er opptatt av at sjøfolk om bord på norske skip skal ha sikre rammer for arbeidet sitt. Passasjerer på norske ferjer og passasjerskip skal føle seg trygge og ivaretatt under overfarten.

Sjøfartsdirektoratet har deltatt i flere fora gjennom året hvor sikkerhetsspørsmål har blitt diskutert med partene. Eksempler på dette er Ferjekonferansen, årlig møte med veidirektøren, møter med NHO Sjøfart, arbeidstakerorganisasjonene og ulike rederier. Det er også fokus på bemanning i de tilsynene som direktoratet gjennomfører.

Funn

En gjennomgang av bemanningsfastsettelsen viser at rederiene i større grad får gjennomslag for sitt ståsted enn kaptein eller ansatte. Av de 232 sakene som er gjennomgått, var partene enige om fastsettelse i 28 prosent av sakene. I 22 prosent av sakene fikk reder medhold, 5,6 prosent av sakene fikk kapteinen gehør, mens det i nær 16 prosent av sakene ikke er registrert tilbakemelding fra ansatte i bemanningssøknaden.

Gjennomgangen viser også at direktoratet ikke ser en nedgang i bemanningen på ferjer over tid (målt på ferjer som er aktive i dag). En registrerer at det er en større variasjon i antall passasjerer per besetningsmedlem enn forutsatt, selv om ett snitt på 47 passasjerer per besetningsmedlem er sammenlignbart med passasjertransport på vei, bane og luft.

Anbefalinger

En viktig del av evalueringen som nå er gjennomført, er å identifisere mulige forbedringspunkt. Direktoratet har derfor konkludert med følgende anbefalinger rettet mot både egen saksbehandling og oppfølging mot rederi og organisasjoner (noen av tiltakene er påbegynt/gjennomført):

  • gjennomgå bemanning på ferjer som har hatt en relativ stor nedgang i minimumsbemanning de siste ti årene, for å avdekke hvilke forhold som er lagt til grunn for dette
  • endre rutinene for saksbehandling slik at vi alltid oppfordrer tillitsvalgte eller skipsfører til å uttale seg
  • gjennomgå bemanning på fartøy som har et relativt høyt antall passasjerer per besetningsmedlem innenfor sin passasjerkategori, og vurdere hvorvidt det skal innføres en maksimal grense på antall passasjerer per besetningsmedlem
  • sikre at alle vedtak og begrunnelser som er gjort rundt bemanningsfastsettelse er dokumenterbare, og kan hentes fram i ettertid
  • evaluere resultat og erfaring etter evakueringsøvelse
  • videreføre de gode erfaringene med jevnlige møter med rederier, organisasjoner og offentlige etater

– For direktoratet er sikkerhet prioritet nummer én, og vi ønsker derfor åpenhet rundt gjennomgangen som nå er utført. Vi har orientert de ulike aktørene om våre konklusjoner og anbefalinger, og vi har også fått noen innspill til disse. I tillegg vil det bli lagt ut et notat som danner grunnlag for arbeidet, sier Alvestad.

Bemanningsfastsettelse i PDF