Last ned høringsbrev som pdf

Innledning

Sjøfartsdirektoratet sender med dette forslag om endring i forskrift 4. september 1987 nr. 856 om bygging av flyttbare innretninger1 og forskrift 2. februar 2016 nr. 90 om evakuerings- og redningsredskaper på flyttbare innretninger2 på høring.

Høringsuttalelser sendes til post@sdir.no

For spørsmål om høringen ta kontakt på e-post til:
Åse Waage awa@sdir.no
Andreas Otterå aot@sdir.no
Nina Hanssen Åse nha@sdir.no

Høringsfristen er 18. februar 2018

Høringsfristen er satt til ca. åtte uker som er noe kortere enn normalt. Sjøfartsdirektoratet begrunner en kortere høringsfrist med at endringene som foreslås baserer seg på høringsinnspill direktoratet mottok når byggeforskriften var på høring i perioden 5. juli til 8. oktober 2017, og redningsforskriften var på høring i perioden 30. juni til 4. oktober 2017. I tillegg er forslagene i § 10 nr. 1.1.2 og 1.1.3 i samsvar med anbefalinger direktoratet har gitt til næringen, og som allerede følges.

Nærmere om forslaget

Byggeforskriften

I § 10 nr. 1.1.2 foreslår direktoratet et operasjonskrav i første punktum. Forslaget gis etter innspill fra høringsrunden og på bakgrunn av at vi i brev av 28. september 2016 blant annet oppfordret rederier med norskflaggede halvt nedsenkbare innretninger å utarbeide ny dokumentasjon for operasjonstilstanden og at innretningen alltid skal ha positivt air gap i operasjonstilstand.

Denne anbefalingen fra Sjøfartsdirektoratet ble også formidlet av Petroleumstilsynet til alle innretninger på norsk sokkel, uavhengig av flaggstat og klasseselskap.

Vi foreslår ikke å ta inn muligheten som ble skissert i brev av 28. september 2016, om at operasjonstilstanden kan ha negativt air gap dersom det kan bevises tilstrekkelig struktur- og posisjoneringsegenskaper. Vi begrunner dette med at det er veldig mange andre aspekter enn de to som her var nevnt som er av betydning for sikkerheten til personell og innretning. Et eksempel er at personell kan bli eksponert for konsekvensene av bølgeslag dersom de befinner seg ute på dekk som en følge av operasjonen.

Tilbakemeldingene vi har fått fra næringen er at alle norskflaggede halvt nedsenkbare innretninger har fulgt anbefalingen og har positivt air gap når innretningen er i operasjonstilstand.

På bakgrunn av høringsinnspill foreslår vi også endring i § 10 nr. 1.1.3 første punktum. Innholdet i kravet er imidlertid ment å være det samme som i dagens krav.

På bakgrunn av forslag til endring av § 10 nr. 1.1.2 så sender vi forslag til omformuleringen i § 10 nr. 1.1.3 første punktum på høring for å forsikre oss om at næringen ser sammenhengen, og at den nye ordlyden er dekkende.

Når det gjelder forslaget om endring i § 13 nr. 2.1 andre og tredje punktum så foreslår vi å endre minimum lanternehøyde fra 12 meter til 6 meter over havflaten som samsvarer med Kystverkets «Bestemmelser om merking av permanent plasserte innretninger i petroleumsvirksomheten» nr. 4.1, fastsatt 20. desember 2013.

I tillegg foreslår vi å tilføye at dersom innretningen er slik at lanternene ikke kan plasseres på 30 meter eller lavere, kan lanternene plasseres høyere, men så nær 30 meter som mulig. Forslag til endringer baseres på et høringsinnspill.

I tillegg har direktoratet innvilget flere dispensasjoner for oppjekkbare innretninger fordi høydekravet ikke er tilpasset denne typen innretning.

Redningsforskiften

Etter innspill på høringen så foreslår vi endring av kravet i§ 33 syvende ledd som åpner for bruk av alternative løsninger når det gjelder hvordan et fibertau til MOB-båten skal lagres. Fibertauet kan f.eks. plasseres i skap e.l.

Poenget er at det skal være beskyttet for vær og sollys og er klart til øyeblikkelig bruk.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Byggeforskriften

Ettersom næringen allerede har fulgt anbefalingen om at innretningen skal ha positivt air gap i operasjonstilstand, så vil forslaget i § 10 nr. 1.1.2 første punktum etter vår vurdering ikke gi negative økonomiske konsekvenser verken for næringen eller administrasjonen.

Ettersom vi i denne høringsrunden kun foreslår en språklig forbedring til § 10 nr. 1.1.3 vil ikke dette gi konsekvens. Forslaget i § 13 nr. 2.1 vil etter vår vurdering redusere behovet for dispensasjoner og derfor spare næringen og Sjøfartsdirektoratet for arbeid med dispensasjonssøknader.

Redningsforskriften

Forslag til endring i § 33 syvende ledd vil medføre at rederiet kan finne et bedre egnet sted til å oppbevare tauet om bord på innretningen enn det som er kravet i dag (i MOB-båten).

Konsekvensen kan være at det må kjøpes inn og monteres et passende skap.

På den andre side vil oppbevaring av fibertauet et annet sted enn i MOB-båten kunne gi rederiet reduserte kostnader i form av at det kan bli mindre slitasje på tauet pga. mer optimal lagring.

Vår vurdering er derfor at forslaget totalt sett vil gi minimale/ingen kostnader for næringen.

Vedlegg

Fotnoter

  1. Heretter omtalt som byggeforskriften.
  2. Heretter omtalt som redningsforskriften.