Last ned høringsbrev som pdf

Innledning

Sjøfartsdirektoratet sender med dette på høring utkast til endringer i forskrift 1. juli 2014 nr. 1019 om redningsredskaper på skip (redningsredskapsforskriften).

Høringsfrist er satt til 1. desember 2019.

Høringsinnspill sendes til Sjøfartsdirektoratet pr. e-post til post@sdir.no.
Spørsmål om høringen kan rettes til rådgiver Kine Angeltveit på tlf. 52 74 51 83 eller via e-post til kkan@sdir.no

Bakgrunn for høringen

IMOs Maritime Safety Committee (MSC) har vedtatt endringer i sjøsikkerhetskonvensjonen (SOLAS) kapittel III med virkning fra 1. januar 2020 gjennom resolusjonene MSC.404(96) og MSC.421(98).SOLAS kapittel III om redningsredskaper (Life-saving appliances and arrangements) er i norsk rett gjennomført i redningsredskapsforskriften. Det er behov for å endre gjennomføringsbestemmelsen slik at den samsvarer med det reviderte internasjonale regelverket.

Nærmere om endringene

Endringene som fremgår av resolusjonene nevnt ovenfor ble fremforhandlet i de relevante komiteene i IMO. Norge utarbeidet posisjoner i samarbeid med næringen og deltok i forhandlingene. Næringen forutsettes godt kjent med endringene gjennom sine interesseorganisasjoner og informasjon fra Sjøfartsdirektoratet.

Endringene som fremgår av resolusjonene oppsummeres kort i det følgende:

Krav til vedlikehold av redningsmidler, utpeking av autoriserte virksomheter mv.

SOLAS III/20 og III/36 stiller krav til periodiske kontroller av livbåter/MOB-båter og utsettingsarrangement. Gjeldende rettstilstand er slik at IMO anbefaler medlemsstatene å bruke retningslinjene som følger av MSC.1/Circ.1206 0F 1 og MSC.1/Circ. 1277 1F 2. Disse retningslinjene erstattes nå av kravene vedtatt i MSC.402(96)2F 3 som skal følges for vedlikehold, testing og ettersyn av redningsredskaper.

De nye reglene innebærer at rederiet er tillagt det overordnede ansvaret for at vedlikehold, kontroll, ettersyn og reparasjon på rederiets skip blir utført i tråd med kravene som følger av SOLAS regel III/20. Rederiet skal etablere rutiner som dekker alle aktiviteter som springer ut av disse kravene.

For tjenesteleverandører som utfører vedlikehold mv. av redningsredskaper innføres det nye autorisasjonskrav.  Kravene forutsetter at flaggstaten utpeker autoriserte virksomheter som kan sikre at vedlikehold mv. utføres på en forskriftsmessig måte. Resolusjonen inneholder kriterier som må oppfylles for å kunne bli utpekt som autorisert virksomhet. Sjøfartsdirektoratet kan også velge å akseptere autorisasjon gitt av andre administrasjoner eller av anerkjente klasseselskap (RO). Sjøfartsdirektoratet vil delegere utpeking av autoriserte virksomheter til anerkjente klasseselskap. Sjøfartsdirektoratet vil ha funksjon som klageinstans i de tilfellene anerkjente klasseselskap avslår søknad om autorisasjon. Sjøfartsdirektoratet vil publisere en liste over virksomheter autorisert til å utføre vedlikehold mv. av redningsredskaper.

Skip bygget før 1.1.1998 skal gjøre havarikontrolløvelser og oppdatere alarminstruksen

SOLAS kapittel III gjelder i utgangspunktet for skip bygget 1. juli 1998 eller senere, jf. SOLAS regel III/1.1. Ved resolusjon MSC.421(98) gjøres noen av endringene av SOLAS kapittel III gjeldende også for skip bygget før 1. juli 1998. Dette gjelder de nye kravene om å gjøre havarikontrolløvelser, jf. SOLAS regel III/30.3 som viser til SOLAS regel II-1/19-1. Regel II-1/19-1 er også ny, og gjennomføres i norsk rett via endringer i forskrift om sikkerhetstiltak m.m. på passasjer- lasteskip og lektere3F . Disse endringene vil bli omtalt i egen høring. Det presiseres i redningsredskapsforskriften § 2 første ledd at SOLAS regel III/30.3 kun gjelder passasjerskip i utenriksfart.

Videre omfattes endringene i regel III/37.3.9, hvor det tilføyes et nytt punkt til alarminstruksen. Denne endringen gjelder for passasjerskip i både innenriks- og utenriksfart.

Regelteknisk gjennomføring

For å gjennomføre SOLAS-endringene som er omtalt her, foreslår direktoratet å endre redningsredskapsforskriften § 2, og vil samtidig oppdatere den norske versjonen av SOLAS kapittel III som er gjort kjent sammen med forskriften. Endringene i den konsoliderte versjonen fremgår av fotnoter i dokumentet.

De øvrige bestemmelsene i redningsredskapsforskriften påvirkes ikke av endringene i SOLAS kapittel III.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Kravene er operasjonelle og forutsettes kjent for næringen. På kort sikt kan kravene innebære nye administrative byrder for rederiene ved at alarminstruks og nødinstruks for skipene må gjennomgås og eventuelt oppdateres i samsvar med de nye kravene. Dette gjelder for skip bygget før og etter 1. juli 1998. Kravene skal styrke sjøsikkerheten og bidra til at mannskap og passasjerer er bedre rustet til å håndtere eventuelle nødsituasjoner som måtte oppstå, og dette mer enn oppveier eventuelle byrder for rederiene. På lang sikt ser vi ikke noen negative konsekvenser av endringene.

Når det gjelder vedlikehold og kontroll av livbåter, MOB-båter og utsettingsarrangement er det allerede krav om periodisk kontroll, både for skip i internasjonal og nasjonal fart gjennom redningsredskapsforskriften. De nye kravene innebærer at ansvaret for vedlikeholdet tydeliggjøres, og at kvalitetssikringen av vedlikeholdstjenestene styrkes. For tjenesteleverandører som utfører vedlikehold innebærer endringene nye krav om autorisasjon. Endringene tar sikte på å øke sikkerheten om bord ved at risiko for ulykker i forbindelse med bruk av redningsutstyret reduseres. I tillegg er det en fordel for konkurransen mellom rederiene at kontrollsystemet harmoniseres.

For myndighetene innebærer endringene nye saksbehandlingsoppgaver med delegering av myndighet, oppfølging av praktiseringen av reglene og behandling av eventuelle klagesaker. Sjøfartsdirektoratet vil dessuten måtte vedlikeholde listen over autoriserte virksomheter.

Vedlegg:

Fotnoter

  1. MSC.1/Circ.1206 Measures to Prevent Accidents with Lifeboats
  2. MSC.1/Circ. 1277 Interim recommendation on conditions for authorization of service providers for lifeboats, launching appliances and on-load release gear
  3. MSC.402(96): Requirements for maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and repair of lifeboats and rescue boats, launching appliances and release gear, adopted on 19 May 2016.
  4. Forskrift 15. juni 1987 nr. 507 om sikkerhetstiltak m.m. på skip