Last ned høringsbrev som PDF her.

Høringsuttalelser sendes Sjøfartsdirektoratet innen 20. oktober 2018 til post@sdir.no.

En gjør særskilt oppmerksom på den korte høringsfristen. Dette har i første rekke kapasitetsmessige årsaker. Samtidig er statene enige om at de endrede retningslinjene skal tas i bruk internasjonalt fra 28. oktober 2018.

Spørsmål vedrørende høringen kan rettes til seniorrådgiver Øyvind Bore, tlf. 52745177 eller seniorrådgiver Vidar Andreas Thorsen, tlf. 52745159.

Bakgrunnen for forslaget

Den internasjonale konvensjonen om kontroll og behandling av ballastvann og sedimenter (ballastvannkonvensjonen) er gjennomført ved ballastvannforskriften. Forskriftens § 2 inneholder krav til rensesystem for ballastvann, og stiller krav om at systemet skal være godkjent i henhold til retningslinjene i IMO -resolusjon MEPC.174(58) Guidelines for the approval of ballast water management systems (G8).

Ved MEPC.279(70) ble G8 revidert og gitt navnet 2016 Guidelines for approval of ballast water management systems (G8). Etter denne resolusjonen anbefaler statene at de reviderte retningslinjene tas i bruk ved godkjenning av rensesystemer senest 28. oktober 2018 og at systemer som installeres på eller etter 28. oktober 2020 bør være godkjent etter disse retningslinjene. For systemer som installeres før 28. oktober 2020, kan statene velge å legge til grunn retningslinjene etter MEPC.174(58) og de reviderte retningslinjene.

Ved MEPC.300(72) ble retningslinjene vedtatt endelig som bindende regelverk og gitt tittelen Code for Approval of Ballast Water Management Systems (BWMS Code). Denne trer i kraft 13. oktober 2019.

Samtidig vedtok IMO endringer i ballastvannkonvensjonen som implementerer den vedtatte koden, jf. MEPC.296(72): Regel A-1 ble tilføyd et nytt punkt 8 med definisjon av «BWMS Code», og i regel D-3 ble punkt 1 gjort helt nytt slik at det spesifiseres når gjeldende guidelines og den vedtatte koden skal legges til grunn for godkjenningsprosessen. Etter den reviderte D-3 skal rensesystemer for ballastvann som installeres 28. oktober 2020 eller senere være godkjent i henhold til BWMS Code, mens systemer som installeres før dette skal være godkjent i henhold til G8 som gjaldt på godkjenningstidspunktet.

Nærmere om forslaget

Ballastvannkonvensjonen er gjennomført i norsk rett ved transformasjon, slik at reglene er konvensjonen er omskrevet til norsk regeltradisjon og satt sammen til det som i dag utgjør ballastvannforskriften. Endringene regel D-3 vil derfor måtte skrives inn i forskriften, jf. forslaget til endring av § 2. Ballastvannforskriften er hjemlet i skipsikkerhetsloven.

De fastsatte ikrafttredelsesdatoer og frister for når hvor lenge en kan legge til grunn de ulike versjonene av G8 som tidligere beskrevet speiles i utkastet til endringer i ballastvannforskriften. Det har vært vurdert å plassere deler av disse endringene som en egen overgangsbestemmelse, men vi mener det gir best oversikt å samle dem i bestemmelsen i § 2 som gjelder kravene til rensesystemer.

Ved MEPC.279(70) ble det gjort noen prosessuelle endringer i retningslinjene for godkjenning av rensesystemer for ballastvann. Nedenfor nevnes noen av de viktigste:

  • Testfasiliteter som gjennomfører tester av rensesystemer for ballastvann skal være uavhengige. Det er et krav at de ikke skal være eiet av eller forbundet med produsent eller selger av rensesystemer for ballastvann, eller av hovedkomponenter i slike systemer, jf. pkt. 2.1.3.
  • Systemets ytelsesevne under temperaturer varierende fra 0oC til 40oC skal evalueres, jf. pkt. 2.5.1.
  • For at et system skal kunne gis en ubegrenset typegodkjenning, må det testes under tre ulike saliniteter, jf. pkt. 2.4.22. Tidligere var det tilstrekkelig med testing i to valgfrie saliniteter.
  • Landbasert testing skal bestå av fem påfølgende gyldige testsykluser som viser D-2-samsvar i hver salinitet. Testing ombord skal gjenspeile den faktiske ballastoperasjonen og bestå av minst tre påfølgende gyldige tester, som viser at krav i D-2 overholdes, og skal strekke seg over en periode på ikke mindre enn seks måneder.
  • Ny del 5 Self Monitoring. Rensesystemer skal nå kunne overvåke, registrere og lagre data for å kunne verifisere korrekt drift de siste 24 månedene. Systemet skal også ha et alarmregime.
  • Ny del 6 Validation of System Design Limitations (SDL). Formålet er å dokumentere kritiske parametere i et gitt rensesystem, og kan beskrive for eksempel vannkvalitet og transmittans. SDL-er skal identifiseres av produsenten og spesifiseres på typegodkjenningsbeviset.
  • I del tre er alle testspesifikasjoner for elektrisk og elektronisk utstyr i rensesystemet fjernet, og erstattet med henvisning til IACS UR E10 Test Specification for Type Approval.

Utover statusendringen til å bli et bindende regelverk innebærer MEPC.300(72) bare endringer i kapittel- og avsnittsnummereringen.

Samtidig med tilleggene i ballastvannforskriften § 2 annet ledd foreslås leddet delt, slik at henvisningen til G9 og IACS M74 gjøres til eget ledd og paragrafen blir mer oversiktlig.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Konsekvensene av ballastvannkonvensjonens regler innføres i norsk rett er omtalt i flere omganger, senest i Sjøfartsdirektoratets rundskriv RSR 9-2018. Det er på det rene at regelverket vil kunne innebære ikke ubetydelige investerings- og vedlikeholdskostnader og for rederiene, men samtidig et økt inntektspotensial for leverandører og foretak med kompetanse til å gjennomføre godkjenning av og tilsyn med ballastvannrenseanlegg.

De endringene som nå foreslås utvider i noen grad testregimet som skal legges til grunn for godkjenningen av rensesystemene. Disse endringene vil kunne påvirke kostnadene til å få godkjent aktuelle systemer. Kravene til logging av data vil også kunne innebære økte utviklingskostnader, som igjen vil påvirke prisene. I siste instans vil disse kostnadene måtte tas av rederiene. Sjøfartsdirektoratet legger likevel til grunn at endringene som nå foreslås innebærer begrensede tillegg i den økonomiske belastningen som innføringen av kravene til rensing av ballastvann medfører, og som allerede er innført.

For det offentlige vil konsekvensene foruten veiledning av kunder og foretak med delegert myndighet vil være begrensede.

Høringsuttalelser sendes Sjøfartsdirektoratet innen 20. oktober 2018 til post@sdir.no.

Vedlegg:

Forskrift om endringer i ballastvannforskriften 
Høringsliste