Rundskriv
  • Dato: 18.06.2019
  • Gyldig til: 31.12.2023
  • Serie: RSV
  • Nr: RSV 4 - 2019

Om krav til toalett med god tilgjengelighet fra maskinrom og bro på norske lasteskip med lengde (L) 24 meter eller mer

Sjøfartsdirektoratet opplever et økende antall søknader om dispensasjon fra krav om toalett i god tilgjengelighet fra maskinrom og bro, og ser derfor behov for å presisere regelverket.

Etter forskrift 21. april 2017 nr. 515 om innredning, rekreasjonstilbud, kost og forpleining på skip (innredningsforskriften) § 11 (2) første punktum er kravet som følger:

Toalettene skal være plassert slik at det er god tilgjengelighet fra soverom, bro, maskinrom, kontrollrom, bysse og andre rom til bruk for de som har sitt arbeid om bord.

Etter forskrift 27. april 1999 nr. 537 om vakthold på passasjer- og lasteskip (vaktholdsforskriften) § 6 nr. 2.1 er kravet som følger:

Ansvarshavende vaktoffiserer på broen er ansvarlig for sikker navigering av skipet på sine vakter, da de til enhver tid skal være fysisk til stede på broen eller på et direkte tilknyttet sted så som kartrommet eller kontrollrommet på broen.

Det skal legges til rette for at ansvarshavende offiser eller utkikk ikke får redusert nattsyn ved toalettbesøk, jf. forskrift 5. september 2014 nr. 1157 om navigasjon og navigasjonshjelpemidler for skip og flyttbare innretninger (navigasjonsforskriften) § 12, med videre henvisning til MSC/Circ.982 om ergonomiske kriterier for broutstyr og utforming, nr. 5.2.5.

Med bakgrunn i dette har Sjøfartsdirektoratet følgende presiseringer:

«god tilgjengelighet» fra maskinrom anses ivaretatt når:

  • Det ikke er nødvendig å bevege seg over værutsatt dekk, eller gjennom innredningens rene områder for å komme til toalett.

 «god tilgjengelighet» fra bro anses ivaretatt når:

  • toalettet er direkte tilknyttet bro slik at ansvarshavende vaktoffiser eller utkikk til enhver tid er tilstede på broen eller på et direkte tilknyttet sted, jf. vaktholdsforskriften § 6
  • toalettet har inngang fra en trappeoppgang som er åpen mot bro.

Toalettet og toalettrom skal tilfredsstille innredningsforskriften § 11 i sin helhet og være tilknyttet skipets sanitæranlegg.

Sjøfartsdirektoratet vil ikke utstede dispensasjoner fra kravene i § 11 (2) på lasteskip med lengde (L) 24 meter eller mer som er byggemeldt etter at dette rundskrivet er publisert.

 

Til toppen