Last ned rundskrivet som pdf (NB - her er også forskriftsendringen med som vedlegg på slutten)

Innledning

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt endringer i forskrift om innredning og om forpleiningstjenesten på skip. Forslag til endringer i forskriften var på høring i perioden 2. juli til 24. september 2012.

Bakgrunnen for endringsforskriften er at Norge har ratifisert den internasjonale konvensjon om sjøfolks arbeids- og levevilkår. Konvensjonen trer i kraft 20. august 2013. På engelsk heter konvensjonen «Maritime Labour Convention, 2006», og forkortelsen «MLC» benyttes også i Norge.

Kort om forskriftsendringene

Hovedformålet med endringsforskriften har vært å gjennomføre MLC kapittel 3 om innredning, rekreasjonstilbud, kost og forpleining. Sjøfartsdirektoratet har i forbindelse med disse endringene benyttet anledningen til å rydde opp i språk og uklarheter i forskriften. Det har imidlertid ikke blitt gjort enn fullstendig gjennomgang av forskriften med hensyn til språk, struktur mv. i henhold til Sjøfartsdirektoratets pågående regelverksprosjekt.

Reglene i eksisterende ILO-konvensjoner nr. 92 og 133 skal fortsette å gjelde for eksisterende skip etter MLCs ikrafttredelse. Reglene i konvensjonene har blitt tatt inn i forskriften i stedet for at det vises til i konvensjonene, slik at det klart fremgår av forskriftsteksten hvilke krav som gjelder. Forskriftens henvisninger til i ILO-konvensjon nr. 68 er erstattet med MLCs regler.

For øvrig er det viktig å merke seg at fordi henvisningene til ILO-konvensjon nr. 68, 92 og 133 er strøket fra forskriftsteksten, vil leddene i flere bestemmelser forskyves slik at annet ledd blir første ledd osv. I enkelte bestemmelser er også leddene omplassert innenfor den angjeldende bestemmelse uten at dette innebærer regelendringer.

Merknader til enkelte bestemmelser i forskriften

Til § 1 Virkeområde

Det er ingen nedre bruttotonnasjegrense for skip som omfattes av MLCs regler. Dette i motsetning til skip som omfattes av ILO-konvensjon nr. 92 og 133. Denne forskjellen fremgår av endringer i forskriftens § 1 første ledd, hvor det ikke lenger er noen bruttotonnasjegrense for skip som blir «nytt skip» etter MLCs ikrafttredelse 20. august 2013.

Til § 2 Definisjoner

Bokstav a:
To nye anerkjente klasseinstitusjoner, RINA og ClassNK, er tatt inn i forskriften.

Bokstav b:
«Bemannet lekter» er omdefinert. Begrunnelsen er at fordi ingen lektere har bemanningsoppgave, falt samtlige lektere utenfor forskriften med den tidligere definisjonen.

Bokstav f:
Ettersom det er behov for å skille tidligere «eksisterende skip» og tidligere «nytt skip» fra skip som er «nytt skip» fra og med MLCs ikrafttredelse 20. august 2013, er tidligere eksisterende skip definert som «eksisterende skip kategori 2» og tidligere «nytt skip» definert som «eksisterende skip kategori 1». Når det i forskriften kun står «eksisterende skip», menes både eksisterende skip kategori 1 og 2.

Bokstav n:
«Nytt skip» vil være skip hvor kjølen strekkes, eller som er på et tilsvarende byggetrinn 20. august 2013 eller senere.

Bokstav q:
Det er ingen definisjon av Sjøsikkerhetskonvensjonen (SOLAS) i forskriften, på tross av at begrepet brukes i nåværende forskriftstekst. Det er derfor nødvendig å ta inn en definisjon av konvensjonen i forskriften.

Bokstav r:
Nye bestemmelser om spesialskip (SPS) følger av MLC. Spesialskip er derfor definert i § 2 bokstav s i samsvar med definisjonen i MLC standard A3.1.6 bokstav d.

Tidligere bokstav i og r er strøket:
Tidligere bokstav i hadde en definisjon av «hurtigbåt», og tidligere bokstav r hadde en definisjon av «voksen». Definisjonene er strøket fordi begrepene ikke brukes i forskriften.

Til § 5 Kontroll og besiktelse av innredningen med utstyr, inventar m.m.
Gjeldende praksis for bruk av anerkjent klasseinstitusjon er presisert i første ledd.

Henvisning til forskrift er tilføyd i første ledd bokstav b, fordi krav til rømningsveier på lasteskip følger av forskrift om bygging av passasjer-, lasteskip og lektere.

Til § 6 Konvensjonskrav:
Bestemmelsen er opphevet. Omtalen av ILO-konvensjon nr. 92 og 133 i bestemmelsens første og annet ledd er ikke lenger relevant fordi reglene i konvensjonene er tatt inn i forskriften. Omtalen av Sjøsikkerhetskonvensjonen i tredje ledd er overflødig, fordi det som står der fremgår av den enkelte bestemmelse i forskriften.

Til § 7 Dokumentasjon
Begrepet «dokumentasjon» anses mer dekkende for bestemmelsens innhold enn «tegninger». Bestemmelsens overskrift er som en følge endret fra «tegninger» til «dokumentasjon». Det samme gjelder flere steder i bestemmelsen hvor dette anses å være mer presis språkbruk.

Gjeldende praksis for bruk av anerkjent klasseinstitusjon er presisert i første ledd.

I første ledd bokstav b, er det presisert at innredningstegninger skal ha en målestokk som «klart» viser den etterspurte informasjon. Krav til målestokk 1/50 er strøket.

Til § 9 Beliggenhet
Henvisning til forskrift er tilføyd i tredje ledd, fordi krav til rømningsveier på lasteskip følger av forskrift om bygging av passasjer-, lasteskip og lektere.

Til § 10 Bygging
Endringene i første ledd bokstav l tredje punktum om krav til skilting av nødutgang på engelsk, er i samsvar med utviklingen på norske skip. Norsk språk er ikke like ofte brukt som arbeidsspråk nå som tidligere, og ofte er norske personer i mindretall om bord. For øvrig er engelsk et språk som blir forstått av de langt fleste om bord, og i hvert fall gjelder dette språk som brukes på skilt. Uansett vil kravet etter Sjøfartsdirektoratets mening være tilstrekkelig, fordi det også skal vurderes om det er nødvendig med skilt på skipets arbeidsspråk i tillegg til skilt på engelsk.

I annet ledd bokstav d er begrepet «innkjøpt» erstattet med «innflagges», fordi Sjøfartsdirektoratet anser at dette er gjeldende rett.

Til § 15 Krav til innredningens størrelse
Overskriften «Krav til innredningens størrelse» anses å være mer presis enn «Størrelsen av soverommene/lugarene m.m.». Bestemmelsens overskrift er som en følge endret tilsvarende.

Til § 18 Spiserom, dagrom mv.
Kravet til eget spiserom for skipsfører og offiserer er ikke relevant, ettersom skillet mellom offiserer og mannskap er foreldet i dette henseende. Det er heller ikke krav til separate spiserom i MLC.

Til § 23 Sykerom
Sjøfartsdirektoratets praksis er at det kreves én køye i sykerommet etter tredje ledd.

Til § 24 Byssas størrelse, utstyr m.m.
I sjette og sjuende ledd er reglene om arrangement av vaskekummer i byssa endret, slik at utslagsvasken kan erstatte vaskekum for håndvask under forutsetning av at kranen på utslagsvasken er utstyrt med sensor for berøringsfri betjening eller et langt håndtak som kan betjenes med albuene. Den alternative løsningen anses å ivareta hygienehensyn. Videre kan en av oppvaskkummene erstattes med oppvaskmaskin. Kravet om fire vaskekummer i byssa stammer fra en tid hvor det ikke var vanlig med oppvaskmaskin. I dag har de fleste skip oppvaskmaskin. Mattilsynet anbefaler også at det brukes oppvaskmaskin for oppvask. Sjøfartsdirektoratet har erfart, spesielt på mindre skip med små bysser, at det ofte er problemer med å få plass til fire vaskekummer. Det er som regel liten plass til å tilberede mat i byssa, slik at det vil være en fordel å få frigitt plass ved å fjerne en unødvendig vaskekum. Rederiet kan velge mellom den eksisterende og den nye løsningen for byssearrangement ut fra hva som anses mest hensiktsmessig.

Til § 25 Proviant-, kjøle- og fryserom
Bestemmelsen får anvendelse både på eksisterende og nytt skip. Etter Sjøfartsdirektoratets mening er dette nødvendig for at rederiet og skipsfører skal kunne oppfylle sine forpliktelser etter § 28 om forsvarlig oppbevaring av proviant. MLC er en internasjonal minstestandard som ikke har krav til fryserom, men det er gjort klart i konvensjonen at det ikke skal være forskjellige standarder for kost og forpleining på eksisterende skip og nytt skip som seiler under en ratifiserende medlemsstats flagg. Dette er også grunnen til at ILO-konvensjon nr. 68 erstattes av MLCs regler om kost og forpleining når MLC trer i kraft.

Til §§ 24 niende ledd, 25 fjerde ledd, 28 annet ledd og 33 sjette ledd
Hyppigheten av inspeksjonene avgjøres på grunnlag av rederiets skjønnsmessige vurdering av hva som er nødvendig for å sikre løpende etterlevelse av de ulike kravene i bestemmelsene.

Til § 35 Besetning med forskjellige nasjonale vaner og skikker
Overskriften «Besetning med forskjellige nasjonale vaner og skikker» anses å være mer presis enn «Utenlandske mannskaper». Bestemmelsens overskrift er som en følge endret tilsvarende.

Generelt

I flere bestemmelser i forskriften var det tidligere fastsatt krav til nytt skip ved at det sto at disse kravene «videre gjelder for» eller «gjelder dessuten» for nytt skip. I ny forskriftstekst er disse uttrykkene erstattet med «gjelder i tillegg» for nytt skip. Når det i forskriften står at gitte krav gjelder for eksisterende skip kategori 1 i tillegg til de foregående ledd i en bestemmelse, innebærer dette at krav som er fastsatt for eksisterende skip kategori 2 også gjelder for eksisterende skip kategori 1, med mindre det fremgår av bestemmelsen at kravene til eksisterende skip kategori 1 er strengere enn for skip kategori 2. Det samme gjelder skip som er nytt fra og med 20. august 2013, slik at krav til eksisterende skip (kategori 1 og 2) også kommer til anvendelse på nytt skip med mindre det fremgår av bestemmelsen at kravene for nytt skip er strengere enn for eksisterende skip.

Ikrafttredelse

Forskriftsendringene trer i kraft 20. august 2013, samtidig med den internasjonale konvensjon om sjøfolks arbeids- og levevilkår (MLC).