Last ned hele sikkerhetsmeldingen i PDF

Hendelse
Detaljert hendelsesforløp er ikke kartlagt, hendelsen er under etterforskning av politi og undersøkes av Statens havarikommisjon for transport. Det som er klart er at en fisker ble klemt i et transportband under stuing av frossen fisk i lasterommet og døde av skadene.

Tiltak
Sjøfartsdirektoratet finner det nødvendig på generelt grunnlag å formidle viktigheten av å overholde kravene i forskrift 1. januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip som skal bidra til å forebygge slike ulykker:

  • Bevegelige deler på maskiner o.l., skal være forsynt med nødvendige verneinnretninger. Innsiden av lokk, deksel eller annet vern som skal holdes stengt, samt farlige maskindeler, males med iøynefallende gul farge. Markeringen skal ikke være synlig når verneinnretningen er på plass (jfr §9-5).
  • Farer i tilknytning til arbeidsoperasjoner om bord i fartøyet skal avdekkes/kartlegges. Når faren er avdekket skal det foretas en vurdering av den risikoen faren utgjør (jfr §2-2). 
  • Resultatet av risikovurderinger skal dokumenteres skriftlig og gjøres kjent for de ansatte om bord (jfr §2-2).
  • Ved bruk av arbeidsutstyr som kan medføre særlig fare for skade på liv og helse, skal det utarbeides skriftlig arbeidsinstruks og treffes nødvendige tiltak for å sikre at bruk begrenses til arbeidstakere som har dette som oppgave og har fått nødvendig opplæring (jfr §4-5).

Direktoratet vil i tiden fremover øke fokuset på sikkerhet i fabrikk ved inspeksjon av fiskefartøy. Manglende overholdelse av krav i forskrift 1. januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip over anses som alvorlig og kan føre til tilbakeholdelse av fartøyet, tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr.

Som et hjelpemiddel for utførelse av risikovurdering av farlige operasjoner om bord på fiskefartøy har Sjøfartsdirektoratet utarbeidet nettverktøyet FiskRisk. Dette verktøyet vil bli lansert på Sjøsikkerhetskonferansen 26. september 2012.

Regelverk
Det vises til forskrift 1. januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip og skipsikkerhetsloven.

Olav Akselsen
sjøfartsdirektør

Lars Alvestad 
avdelingsdirektør