Veiledning om slep og slepetillatelse

 • Publisert: 17.11.2016

Hvilke forskrifter regulerer slep og slepetillatelse?

Hvem kan slepe?

Hovedregelen er at kun lasteskip som er bygget og utrustet med tilstrekkelig stabilitet, slepekraft og utrustning, skal kunne slepe i næring. Dette gjelder uansett størrelse på fartøyet.
Passasjerskip og fiskefartøy skal ikke slepe.

Krav til fartøy som skal slepe:

Skip som skal slepe skal ha sikkerhetssertifikater, fartssertifikat eller fartøyinstruks for lasteskip.

For fartøy med fartssertifikat eller fartøyinstruks skal det fremgå at skipet kan slepe og eventuelle begrensninger. Skip som skal slepe som i dag ikke har fartøyinstruks, skal ha fartøyinstruks etter 01.01.2017 eller 01.01.2018 (avhengig av byggetidspunkt, se § 89 i forskrift 1853).

Skip som skal slepe skal gjennomgå førstegangstilsyn som viser at kravene til stabilitet, styrke og utrustning er oppfylt før skipet tas i bruk til slep (forskrift 1893 §33).
Det skal i tillegg gjennomføres en risikovurdering av slepet, ref. FOR-2005-01-01-8, § 2-2.

Hvem trengs slepetillatelse?

 • Kun fartøy uten påtegning om at de kan slepe i fartssertifikat eller fartøyinstruks skal ha slepetillatelse.
 • §§48 – 53 i forskrift 1893 og § 89a i forskrift 1853 angir når og under hvilke betingelser slepetillatelse kan gis.
 • Lasteskip som har fartssertifikat eller fartøyinstruks hvor det fremgår at skipet kan slepe, skal ikke ha slepetillatelse jf. § 32 i forskrift 1893 og § 89a i forskrift 1853.
 • Fartøy under 15 meter som skal slepe, som ikke kan dokumentere at de oppfyller kravene i Nordisk Båtstandard eller kravene til stabilitet, styrke og utrustning i forskrift 1853 skal ikke slepe og vil ikke få innvilget slepetillatelse.
 • Slepetillatelse er en dispensasjon fra regelverket som gjelder for slepefartøy og skal derfor kun utstedes for en enkelt reise, ikke flere slep innenfor et gitt tidsrom.
 • Slepetillatelse kreves ikke ved slep av lekter i beskyttet farvann eller mindre fart.

Slepetillatelse

Forskrift FOR-2014-12-22-1893, § 48 sier følgende:
Besiktigelse for slepetillatelse skal foregå når sleping skal foregå i liten kystfart eller mindre fart og når minst ett av forholdene i henhold til bokstav a til d er aktuelt:

 1. Slepebåt
  1. med en bruttotonnasje på 50 og derover og anvendes til sleping i et større fartsområde enn det fartssertifikatet gjelder for
  2. er mellom 15 m største lengde og med en bruttotonnasje på 50 og anvendes til sleping i større fartsområde enn innaskjærs fart
 2. Annet skip enn slepebåt som anvendes til sleping, uansett fartsområde og uansett hvilket sertifikat skipet ellers måtte ha.
 3. Slept gjenstand
  1. er lekter som har fartssertifikat, og som slepes i et større fartsområde enn det fartssertifikatet gjelder for
  2. er lektere med en bruttotonnasje på 50 og derover uten fartssertifikat, og som slepes i et større fartsområde enn beskyttet farvann
  3. er et skip som slepes i et større fartsområde enn beskyttet farvann
  4. ikke er skip eller lekter og gjenstanden anses å kunne være en fare for den øvrige skipsfart.
 4. Sleping foregår i norsk territorialfarvann og slepebåt/skip og/eller slept lekter/gjenstand ikke er norsk, og ikke har godkjennelse fra myndighet i den stat hvor slepebåt/skip og/eller gjenstand er registrert, eller ved slep av større konstruksjoner e.l., selv om det foreligger godkjennelse fra en annen stats myndigheter.

Krav til slepetillatelse for skip under 15 meter største lengde uten fartøyinstruks (FOR-2014-12-19-1853, se § 89a):

 1. Skip under 15 meter største lengde uten fartøyinstruks skal ha slepetillatelse når:
  1. størrelsen på den slepte gjenstanden tilsvarer bruttotonnasje 50 eller mer, og
  2. det slepes i større fartsområde enn beskyttet farvann.
 2. For å få tillatelse til å slepe må skipet ha nok slepekraft til å kunne holde forsvarlig kontroll over slepet og oppfylle
  1. kravene i Nordisk Båt Standard for Yrkesbåter under 15 meter 1990, herunder kapittel Y32, eller
  2. kravene til stabilitet, styrke og utrustning i denne forskrift (FOR-2014-12-19-1853)
 3. Slepeutstyret på skip som er nevnt i første ledd skal kontrolleres årlig i samsvar med kravene i § 85.

Manglende tillatelse

Skipssikkerhetsloven § 9 stiller krav om at et skip blant annet skal være bygget og utrustet slik at det ut fra skipets formål gir betryggende sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier. Dette tilsier at bare skip som er bygget og utrustet med tilstrekkelig stabilitet, slepekraft, utrustning med videre, kan slepe i næring.

Kravene om sertifikat og tillatelse etter de nevnte forskriftene, skal sammen med byggekravene ivareta dette hensynet. Rederiet har uansett ansvaret for at skipet er bygget og utrustet i samsvar med skipssikkerhetsloven § 9, ansvaret følger av lovens § 6.

Skip med største lengde under 15 meter som får slepetillatelse etter forskriftene og vilkårene i disse, anses å være i samsvar med skipssikkerhetsloven § 9.

For skip som i strid med skipssikkerhetsloven § 9 sleper, herunder uten tillatelse, kan det være aktuelt å vurdere reaksjoner, som for eksempel tilbakeholdelse, jf. sikkerhetsloven § 52 og overtredelsesgebyr, jf. skipssikkerhetsloven §§ 55 og 56. Dette gjelder for øvrig også andre overtredelser av skipssikkerhetsloven og tilhørende forskrifter i forbindelse med sleping.

Til toppen