Godkjent simulatortrening:

Sjøfolk som har gjennomført hurtigbåtkurs, etter 1. januar 2005, kan bruke kursbevis fra dette kurset som dokumentasjon på godkjent BRM- og ERM-kompetanse. De trenger ikke BRM-/ERM-bedømmelse i tillegg.

Hvem som kan få BRM- og ERM-bedømmelse av godkjent assessor:

Dekks- og maskinoffiserer som har minimum seks måneders fartstid etter 1. januar 2012 på skip med sikkerhetsstyringssystem, kan få sin kompetanse bedømt av en godkjent assessor.

Skipselektrikeroffiserer kan få ERM-bedømmelse under forutsetning av at de allerede er innehaver av elektroautomasjons- og skipselektrikeroffisersertifikat eller Gr.L+ EL 6039. Skipselektrikeroffiser skal bedømmes av maskinoffiserer.

Dette skal dokumenteres ved en BRM-/ERM-bedømmelse:

1. Utfylt skjema for bedømmelse av BRM-/ERM-kompetanse. Se skjema til høyre på denne siden.

2. Kopi av assessors kvalifikasjonsbevis utstedt av Sjøfartsdirektoratet

3. Dokumentasjon på at assessor innehar BRM-/ERM-kompetanse. Dette kan dokumenteres på en av følgende måter:

  • BRM-/ERM-kurs fra godkjent kurssenter, eller
  • BRM-/ERM-bedømmelse, eller
  • Hurtigbåtkurs gjennomført etter 01.01.2005 fra godkjent kurssenter, eller
  • 6 måneders fartstid som offiser etter 1. januar 2012 på skip med godkjent sikkerhetsstyringssystem i henhold til ISM-koden, eller
  • Kopi av kompetansesertifikat dekksoffiser/maskinoffiser utstedt i henhold til STCW-78- konvensjonen, med endringer (inkludert 2010 Manila- endringene)

Hvis du er innehaver av stilling som simulatorinstruktør eller lærer som underviser i BRM-/ERM-kompetanse i henhold til STCW-78-konvensjonen, med endringer, er du kvalifisert til å være assessor. Du trenger ikke å dokumentere kvalifikasjonsbevis assessor.

Assessor kan kun bedømme sitt fagfelt, eks. en assessor med dekksoffisersertifikat kan kun bedømme på dekk.

Assessor kan ikke bedømme seg selv.

Krav til gjennomføring av bedømmelsen av BRM- og ERM-kompetanse:

Assessors bedømmelse skal baseres på krav i STCW-78-konvensjonen, med endringer, tabell A-II/1, A-III/1, kolonne 2 og 4. BRM- og ERM-kompetansen må bedømmes gjennom observasjon, og må gjennomføres om bord eller ved bruk av bro- eller maskinsimulator.

Godkjent skjema for bedømmelse skal benyttes av assessor. Se skjema til høyre på denne siden.

Når bedømmelsen er gjennomført må du gjøre følgende:

Søke om nytt dekks- maskinoffisersertifikat, og deretter laste opp/sende inn  BRM- ERM- bedømmelsen sammen med annen dokumentasjon som skal legges ved søknaden.