Når sjømannslegen utsteder en udyktighetserklæring eller helseerklæring med begrensning til den som har sitt arbeid på fartøy, kan vedkommende søke om dispensasjon fra helsekravene, jf. helseforskriften § 16, eller klage på sjømannslegens vedtak som part i saken, jf. helseforskriften § 15 og forvaltningsloven § 28.

I tillegg kan rederiet klage på sjømannslegens vedtak når det har såkalt «rettslig klageinteresse», jf. forvaltningsloven § 28. For å ha rettslig klageinteresse må rederiet ha en konkret, praktisk og aktuell interesse i en rettslig avklaring på vedtaket, noe som normalt vil være oppfylt for det rederiet som har parten i klagesaken i arbeid på et av sine skip. Om rederiet har rettslig klageinteresse skal strengt tatt avgjøres konkret ut fra en samlet vurdering av kravets aktualitet for rederiet, og om rederiet har et reelt behov for å få kravet avgjort. Ettersom rederiet har ansvaret for sikkerheten om bord, vil det normalt foreligge rettslig klageinteresse når rederiet klager på sjømannslegens vedtak. Hvis klagen tas til behandling fordi det foreligger rettslig klageinteresse, skal sjømannslegen varsle den som har sitt arbeid om bord snarest mulig, jf. forvaltningsloven § 33 tredje ledd. Se likevel forvaltningsloven § 16 tredje ledd om når forhåndsvarsling kan unnlates. Samtidig skal det settes frist for å gi uttalelse. Varsles den som har sitt arbeid om bord ved brev, skal kopi av klagen vedlegges med mindre vedkommende etter forvaltningsloven § 19 kan nektes adgang til den.

Beskrivelse av ordet klage:

Klage på vedtak må ikke forveksles med bekymringsmelding. Ved bekymringsmelding skal sjømannslegen se hen til lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) § 24 om unntak for innsyn ved melding om lovbrudd m.m., og offentleglova § 13, jf. forvaltningsloven § 13 først ledd nr. 1 om opplysninger som er underlagt taushetsplikt.

Tidsfrister:

Det er ingen tidsfrist for søknader om dispensasjon.
Fristen for å klage på sjømannslegens vedtak er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part, jf. forvaltningsloven § 29.

Krav om skriftlighet og dokumentasjon:

Sjømannslegens saksbehandling skal være i henhold til helseforskriften og forvaltningslovens regler for enkeltvedtak.

Både søknad om dispensasjon og klage på sjømannsleges vedtak skal være skriftlig og signert av den som søker om dispensasjon eller klager. Hvis det er rederiet som klager, skal klagen i stedet være signert av rederiet. Vedkommende skal sende søknad/klage til sjømannslegen som fattet vedtaket om udyktighet eller begrenset helseerklæring, som forbereder saken for Fagnemnda for helsesaker (fagnemnda).


Den som søker om dispensasjon eller klager må skrive hva som ønskes endret, og bør begrunne søknaden/klagen. I tillegg vedlegges informasjon om partens stilling, arbeidsoppgaver (herunder funksjon ved brann og evakuering), eventuelle sikkerhetsoppgaver eller maskin-/brovaktsfunksjon, type fartøy, arbeidstid, bemanning og fartsområde.

Sjømannslegens ansvar:

Ved søknad om dispensasjon eller ved klage på sjømannslegens vedtak, skal sjømannslegen vurdere om vedtaket om udyktighet eller helseerklæring skal opprettholdes eller endres.


Hvis vedtaket opprettholdes, eller når en klage basert på rettslig klageinteresse tas til behandling, skal sjømannslegen varsle den som har sitt arbeid om bord, og sette frist for å gi uttalelse før sjømannslegen forbereder saken for behandling i fagnemnda.


Etter å ha vurdert saken, skal sjømannslegen sende søknaden/klagen til Sjøfartsdirektoratet, som videresender denne til fagnemnda.

Sjømannslegen skal sørge for at saken er så godt opplyst som mulig, og skal i oversendelsen til Sjøfartsdirektoratet vedlegge en individuell risikovurdering av saken, alle relevante medisinske opplysninger, en begrunnet anbefaling om ønsket resultat, og eventuelle uttalelser fra parten eller annen med rettslig klageinteresse. Det vises til helseforskriftens veiledning kap. 12 for utfyllende informasjon.


Ved endring av vedtaket skal den som har sitt arbeid om bord informeres, og forvaltningsloven § 24 om begrunnelse av enkeltvedtak skal følges.

Sjøfartsdirektoratets rolle:

Sjøfartsdirektoratet tar imot, registrerer og videresender søknad/klage til fagnemnda for vurdering og avgjørelse av saken. Dersom saken er mangelfullt opplyst, kan Sjøfartsdirektoratet be sjømannslegen eller søkeren/klageren om ytterligere dokumentasjon før saken oversendes til fagnemnda.


Ved søknad/klage over forhold som sjømannslegen selv har myndighet til å avgjøre, kan direktoratet avvise søknaden/klagen og sende den tilbake til sjømannslegen for avgjørelse.

Fagnemda for helsesaker:

Fagnemnda vurderer saken og fatter vedtak på grunnlag av innsendt informasjon og dokumentasjon. Alle saker blir individuelt vurdert opp mot kravene i helseforskriften § 1. Fagnemnda innvilger ikke dispensasjon fra helseforskriften § 1 eller minimumskrav som er i bindende internasjonale standarder.


Sjøfartsdirektoratet registrerer fagnemndas vedtak, og sender det til søkeren/klageren med kopi til sjømannslegen. Sjømannslegen skal deretter utstede helse- eller udyktighetserklæring i samsvar med fagnemndas vedtak. Det er ikke anledning til å klage på fagnemndas vedtak.

Behandlingstid:

Normal saksbehandlingstid er 1 til 3 måneder.

Informasjon om Loss of Licence:

Søknad om dispensasjon fra helsekrav må ikke forveksles med krav om erstatning som følge av tap av helseattest (Loss of Licence). Denne er en del av en tarifforhandlet forsikringsordning som arbeidsgiver kan ha for sine ansatte. Ordningen ligger således utenfor Sjøfartsdirektoratets ansvarsområde.
Ta kontakt med arbeidsgiver eller fagforbund ved spørsmål om Loss of Licence.