Når er kravet til å inneha grunnleggende og videregående?

1. juli 2018.

Hva er gyldighetstiden?

Grunnleggende og videregående sertifikat får 5 års gyldighet.

Hvem må ha grunnleggende?

Skipsfører, overstyrmann og ansvarshavende vaktoffiser på bro på passasjerskip og tankskip med polarskipsertifikat og som opererer i åpne polare farvann, og

Ansvarshavende vaktoffiser på bro på skip med polarskipsertifikat som opererer i andre polare farvann.

Hvem må ha videregående?

Skipsfører og overstyrmann på skip med polarskipsertifikat som opererer i andre polare farvann.

Kan jeg søke direkte på videregående?

Ja, du kan søke direkte på videregående hvis du også dokumenterer kravet for å få utstedt grunnleggende.

Hvem kan søke på overgangsordningen?

Det har ikke noe å si hvilket statsborgerskap du har. Fartstid må være påbegynt før 1. juli 2018.

Hvis du søker på overgangsordning for grunnleggende og videregående kun på bakgrunn av fartstid, må fartstiden være opptjent på norsk registrert fartøy, NOR eller NIS.

Hvordan dokumentere opplæring på overgangsordningen?

Rederi kan bekrefte at du har gjennomført opplæring som dekker innholdet i vedlegg XIII i forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk. Dette skrives i egen bekreftelse som signeres av rederi.

Hva menes med åpne polare farvann og andre polare farvann?

  • Åpne polare farvann: områder hvor navigeringen kan skje uhindret med haviskonsentrasjon mindre enn 1/10. I åpne polare farvann skal det ikke finnes is dannet på land.
  • Andre polare farvann: områder som ikke er isfrie eller åpne, eller åpne farvann hvor det finnes breis.

Hvordan dokumentere fartstid?

All fartstid skal bekreftes av rederi.

Det må beskrives i fartstidsbekreftelsen at fartøyet har polarskipssertifikat og hvilket fartsområde fartøyet har operert i (åpne polare farvann eller andre polare farvann).

Hvordan dokumentere "tilsvarende godkjent fartstid":

Det godkjennes fartstid på skip som har operert eller opererer i Østersjøen når det finnes is i området. Det godkjennes også fartstid i tilsvarende islagte farvann. Det må komme frem av bekreftelsen hvor fartøyet har operert og at det var islagt farvann i det tidspunktet fartstiden ble opptjent.

Det er ikke krav til å inneha Polarskipssertifikat på fiskefartøy, men du kan opptjene fartstid i relevant stilling på fiskefartøy som opererer i farvann med is.

 

Hvor kan jeg ta kurs?

Du finner godkjente skoler/kurssentre her.

Navn på kurs:

  • Grunnleggende kurs for sjøfolk på skip som opererer i polare farvann
  • Videregående kurs for sjøfolk på skip som opererer i polare farvann.