Bakgrunn for endringene

Det ble i 1998 innført et krav om at førere av fiskefartøy med lengde mellom 10,67 og 15 meter måtte inneha et Fiskeskipper klasse C sertifikat.

For og hindre at kravet skulle gi uheldig utslag for personer som alt var etablert som førere av denne typen fartøy ble det samtidig utformet en overgangsordning som åpnet for at de fiskerne som kunne dokumentere og være i ervervsmessig fiske før 1. januar 1999, ikke skulle bli omfattet av kravet om fiskeskipper klasse C sertifikat for og føre disse fartøyene.

Det har i ettertid vist seg at denne overgangsordningen var utformet på en måte som vanskeliggjorde en hensiktsmessig kontroll av hvorvidt førerne av disse fiskefartøyene faktisk kom inn under overgangsordningen eller om disse egentlig skulle inneha et fiskeskipper klasse C sertifikat. Dette vanskeliggjorde håndhevelsen av kravet om fiskeskipper klasse C sertifikat.

Sjøfartsdirektoratet har derfor siden 2009 sett på diverse muligheter for og kunne håndheve dette kravet. Dette har skjedd gjennom dialog med Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag.

Hva er endret?

Etter en dialog med overnevnte organisasjoner tok Sjøfartsdirektoratet beslutningen om at den overgangsordningen som ble laget i 1998 nå måtte lukkes. Dette ble gjort gjennom en ny bestemmelse i Forskrift av 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk, som trådte i kraft fra 1. januar 2012.

Overgangsordningen ble imidlertid ikke avsluttet fra 1. januar 2012, men ble gjennom en ny overgangsbestemmelse videreført med visse justeringer frem til 1. januar 2013.

Det ble også gitt åpning for at de som kunne dokumentere og ha vært i ervervsmessig fiske før 1. januar 1999 og som i tillegg kunne dokumentere og ha ført et fiskefartøy med lengde mellom 10,67 og 15 meter innenfor perioden 1. januar 1999 til 1. januar 2011 skulle kunne søke om et Fiskeskipper klasse C sertifikat på dette grunnlag, forutsatt at det kunne dokumenters gyldig helseerklæring, VHF- sertifikat og gyldig sikkerhetsopplæring for fiskere. Det må søkes om sertifikat før 1. januar 2013 for og komme inn under denne bestemmelsen.

Disse endringene finnes i § 94 i Forskrift av 22. desember 2011 nr. 1523 om se om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk (se link i boksen Regelverk)

Hvor mange blir omfattet av endringen?

Sjøfartsdirektoratet har ikke gjort noen undersøkelser på hvor mange fiskere som blir omfattet av endringen. En slik oversikt vil også være vanskelig og fremskaffe. Det går selvsagt an og finne ut hvor mange fiskefartøy som er mellom 10,67 og 15 meter, men dette hjelper lite da vi ikke kan finne ut hvor mange av fiskerne som eier eller fører disse fartøyene som enten har sertifikat fra tidligere eller som har vært i ervervsmessig fiske før 1. januar 1999 og gjennom det kommer inn under bestemmelsen i § 94. Men ut fra det antall fartøy vi kjenner til i denne at det er i denne lengdegruppen, så er det grunn til og anta at det kan dreie seg om så mye som noen hundre fiskere.

Hvordan har fiskerne respondert på det nye kravet?

Sjøfartsdirektoratet har til nå mottatt langt færre søknader om fiskeskipper klasse C sertifikat enn det som direktoratet hadde forventet. Dette er det grunn for og være bekymret over, da det er klart at det er et absolutt karv om og inneha et slikt sertifikatet fra 1. januar 2013 for å lovlig kunne føre et fiskefartøy med lengde mellom 10,67 og 15 meter. Sjøfartsdirektoratet frykter at mange fiskere vil kunne oppleve at de står uten mulighet til og gå på sjøen med eget fartøy etter denne datoen.

Hvor lang tid tar det og få et sertifikat?

Sjøfartsdirektoratet har pr. dato en saksbehandlingstid på ca. 3 uker på denne typen sertifikater, dette regnet fra saksbehandlingsgebyret er registrert betalt. Imidlertid må fiskerne være oppmerksom på at tiden som går fra søknaden blir postlagt og til søknaden er registrert i direktoratet ofte kan være opp til 2 uker.

Videre skal sertifikatet sendes til søker noe som fort kan ta bortimot en uke før søker har dette i hende. Derfor vil det med dagens saksbehandlingstid måtte medregnes at det går inntil 6 uker fra søknaden blir postlagt til søker mottar sertifikat.

Sjøfartsdirektoratet har varierende behandlingstid på sertifikatsøknader og andre oppgaver kan lett føre til at saksbehandlingstiden øker noe utover høsten. Sjøfartsdirektoratet kan derfor ikke garantere at søknader som er postlagt etter 10. oktober vil kunne være behandlet inne jul. Det haster derfor med og søke om sertifikat for de som må ha dette på plass før 1. januar 2013.

Hvordan søke et Fiskeskipper klasse C sertifikat på bakgrunn av denne overgangsordningen?

Det må benyttes et standardisert søknadsskjema for aktuelle sertifikattype. Dette finnes på www.sjofartsdir.no . Videre må det dokumenteres at søker har vært regissert i fiskermanntallet på blad A eller blad B før 1. januar 1999 og det må også dokumenteres at søker på et tidspunkt i perioden 1. januar 1999 til 1. januar 2012 har ført et fiskefartøy med lengde mellom 10,67 og 15 meter.

Øvrig dokumentasjon i henholdt til sjekkliste på søknadsskjema må også vedlegges. Helsekrav for fiskeskippersertifikat er de samme som for fritidsskippersertifikat - mer informasjon om disse kravene finner du her.