Ofte stilte spørsmål om båtførerprøven / bårførerbevis

  • Publisert: 05.10.2015

Vi har samlet de mest stilte spørsmålene om båtførerprøven og båtførerbevis.

Jeg har mistet båtførerbeviset - hva gjør jeg?

Dersom du har mistet båtførerbeviset ditt, kan du søke om duplikat (nytt båtførerbevis).

Det er Norsk Test AS som har ansvaret for utstedelse av båtførerbevis og duplikat.

Før du kan sende inn søknad om duplikat må du finne ut om du er registrert i båtførerregisteret. Dersom du tok prøven langt tilbake i tid, kan registeret være noe mangelfullt. Ligger du ikke inne i databasen, men har likevel tatt båtførerprøven, må du kunne dokumentere dette for å få utstedt nytt båtførerbevis.

Søknadsskjema for duplikat finnes til høyre på siden under Skjema-boksen på denne siden. Søknaden fylles ut og sendes til Norsk Test i Kirkenes. Forventet behandlingstid er tre uker fra mottatt søknad.

Dersom du har spørsmål knyttet til dette, kan de rettes til Norsk Test AS.

Er mitt utenlandske båtførerbevis gyldig i Norge?

Norge anerkjenner utenlandske båtførerbevis etter forskrift 3. mars 2009 nr. 259 om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt, § 13:

§ 13. Anerkjennelse av utenlandske båtførerbevis

Båtførerbevis eller annet kvalifikasjonsbevis utstedt i annen EØS-stat, er gyldig i samsvar med bevisets innhold.

Internasjonalt båtførersertifikat («International Certificate for Operators of Pleasure Craft») utstedt i henhold til resolusjon 16. oktober 1998 nr. 40 fra de Forente Nasjoners Økonomiske Kommisjon for Europa, Transport Committee, Working Party on Inland Water Transport skal omfatte kystnavigasjon for å være gyldig i Norge.

Utenlandsk båtførerbevis som ikke faller inn under første og annet ledd, er gyldig dersom det i det vesentligste tilfredsstiller kravene til det norske båtførerbeviset og er utstedt på et skandinavisk språk eller engelsk.

Dersom du ønsker en bekreftelse på om ditt sertifikat vil være gyldig i Norge, kan du sende en e-post til post@sdir.no eller bat@norsktest.no.

Hvorfor er det viktig med båtførerbevis?

Det skjer altfor mange ulykker med fritidsbåter. Et minimum av kunnskap er nødvendig for å ferdes trygt til sjøs, både for deg selv og for de som er med deg i båten. Sjøfartsdirektoratet oppfordrer derfor alle som skal føre fritidsbåt til å ta båtførerprøven, uavhengig av om du er født før eller etter 1980.

Under båtførerprøven testes kunnskaper innen sjømannskap, navigasjon, sjømerker, håndtering av nødsituasjoner og regler som gjelder til sjøs. Ved å bestå båtførerprøven får du bekreftelsen på at du har denne kunnskapen båtførerbeviset.

Med båtførerbeviset kan du også oppnå rabattordninger hos enkelte forsikringsselskap ved forsikring av båten din. Skulle du være uheldig å komme ut for en ulykke, vil din forsikringsutbetaling kunne bli avkortet om du ikke har påkrevd båtførerbevis. Dersom du låner bort båten din til andre, er det du som er ansvarlig for at fører av båten har båtførerbevis.

Hvor kan jeg ta båtførerprøven?

Båtførerprøven kan avlegges hos et godkjent testsenter. På Norsk Test finnes en oversikt over godkjente testsentre. Ta kontakt med et av de godkjente testsentrene for å avtale tidspunkt for prøve.

Prisliste for teoretisk prøve og utstedelse av båtførerbevis.

Trenger jeg kurs i forkant av prøven?

Du er ikke pålagt til å ta kurs i forkant av båtførerprøven, men de fleste opplever et kurs som nyttig og lærerikt. Det arrangeres mange ulike typer kurs som en forberedelse til båtførerprøven, og du bør velge et kurs som passer til deg og dine forkunnskaper.

Hos Norsk Test finnes en oversikt over de fleste av kursene som arrangeres.

Sjøfartsdirektoratet opplyser om at kurs som kjøres som en forberedelse til båtførerprøven ikke har vært gjennom noe form for godkjennelse. Kvaliteten på kursene kan altså variere. Du anbefales derfor å undersøke kurssenteret på egen hånd før du melder deg opp til et kurs.

Hvordan gjennomføres båtførerprøven?

Båtførerprøven er en elektronisk prøve som må avlegges hos et godkjent testsenter. Prøven består av 50 spørsmål som må besvares i løpet av en time.

Du må svare riktig på minst 80 % av spørsmålene for å bestå prøven. Det vil si at du kan maksimalt ha 10 feil for å bestå. I tillegg vil prøven inneholde et eget kapittel som heter spesielt viktige emner. Her kan du kun ha to feil for å bestå, uavhengig av hvordan du har gjort det på resten av prøven. Du kan altså stryke med totalt tre feil, dersom alle feilene ligger under spesielt viktige emner.

Båtførerprøven er delt opp i fire hovedemner:

  1. sjømannskap
  2. lover og regler
  3. navigasjon og kartlesing
  4. spesielt viktige emner


Hovedemnene inneholder omtrent like mange spørsmål hver og har tilhørende underemner som er beskrevet nærmere i pensumet til båtførerprøven.

Det vil bli utdelt kart under prøven. I tillegg vil det være lov med følgende hjelpemidler:

  • kalkulator
  • linjal eller parallellforskyver
  • blyant/penn
  • passer eller stikkpasser
  • kladdeark

Under gjennomføringen av prøven vil det være en testleder til stede for å passe på at alt går riktig for seg.

Dersom du ikke består båtførerprøven, kan du tidligst avlegge ny prøve etter 14 dager.

Hva blir jeg testet i under båtførerprøven?

Pensumlisten til båtførerprøven er fastsatt av Sjøfartsdirektoratet. Den danner grunnlaget for alle spørsmålene i båtførerprøven. Pensumlisten er i stikkordsform og forteller deg hva du må kunne for å bestå prøven.

Det finnes mange pensumbøker for forberedelse til båtførerprøven. Bøkene har ikke vært gjennom noe form for godkjennelse av Sjøfartsdirektoratet, men forfatterne har tatt utgangspunkt i pensumlisten fra direktoratet ved fastsettelse av bøkene.

Jeg har behov for tilrettelagt prøve – hva gjør jeg?

Dersom du har behov for tilrettelagt prøve, må dette opplyses om før oppmelding til båtførerprøven. For personer som har behov for særlig tilrettelegging kan det gis 20 minutter ekstra tid. I særlige tilfeller kan Norsk Test etter søknad avgjøre om båtførerprøven kan avlegges muntlig. En muntlig prøve innebærer at spørsmål og svaralternativ leses opp til kandidaten av testleder eller en utpekt person.

Båtførerprøven kan avlegges på papir i spesielle tilfeller hvor avleggelse av elektronisk prøve ikke lar seg gjennomføre av praktiske årsaker. Dette må være avklart med Norsk Test og en ansvarlig person i forkant. Prøvene sendes i slike tilfeller til Norsk Test for retting.

Hvis du har flere spørsmål om tilrettelegging av prøven, kan du ta kontakt med Norsk Test.

Hvor gammel må jeg være for å ta båtførerprøven?

Du kan avlegge båtførerprøven fra du har fylt 14 år, men du vil ikke få utstedt båtførerbeviset før du har fylt 16 år.

For deg som er under 16 år, gjelder reglene om at du kun kan føre båt med lengde inntil 8 meter og som har motor med maks effekt på 10 hestekrefter, uavhengig av om du har bestått båtførerprøven eller ikke.

Hva koster det å ta båtførerprøven?

Priser på kurs som en forberedelse til båtførerprøven vil variere hos det enkelte kurssenter og er ikke regulert av Sjøfartsdirektoratet.

Pris på avleggelse av båtførerprøven og utstedelse av båtførerbevis er fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet og reguleres av forskrift om gebyr for utstedelse av sertifikater og båtførerbevis.

Hvor stor båt kan jeg føre uten båtførerbevis?

Dersom du er født etter 1.1.1980 og er over 16 år, kan du føre norsk fritidsbåt inntil 8 meter (26,25 fot) og med motor opp til 25 hestekrefter uten båtførerbevis.

For deg som er under 16 år, gjelder reglene om at du kun kan føre båt med lengde inntil 8 meter og som har motor med maks effekt på 10 hestekrefter.

Dersom du er født før 1.1.1980, kan du føre båter opp til 15 meter uten båtførerbevis eller annet kvalifikasjonsbevis.

Hvordan defineres båtens lengde?

Lengde defineres som skrogets lengde (LH) etter NS-EN ISO 8666 Mindre fartøy – Hoveddata. Skroglengde er distansen mellom to vertikale linjer som skjærer gjennom den fremste og den akterste del av skroget når fartøyet er i korrekt trim på vannet, jf. vannlinjen. Det er ikke noe i veien for at fremste eller akterste del av skroget kan befinne seg under vann.

Skrogets lengde (LH) inkluderer alle strukturelle og faste bestanddeler av fartøyet, slik som tre, plastikk eller metallbauger eller akterender. Lengden ekskluderer deler som kan demonteres uten å forårsake skade eller påvirke fartøyets strukturelle intakthet, for eksempel rigg, baugspryd, pulpitt i begge ender av fartøyet, beslag på akter- og forstevn, ror, hekkaggregater, utenbordsmotorer med monteringsbraketter, plater og lignende, dykkerplattformer, badeplattformer, fendere og plankeganger. Lengden ekskluderer ikke avtakbare deler av skroget som fungerer som hydrostatisk eller dynamisk støtte når fartøyet ligger i ro eller er underveis.

Kan jeg ta båtførerprøven selv om jeg har en funksjonshemning?

Det eksisterer ingen helsekrav i forbindelse med båtførerprøven. Du er derfor ansvarlig for egen vurdering av din helsetilstand og til å ta stilling til om du føler deg skikket til å føre en fritidsbåt innenfor de kravene som et båtførerbevis gir rettigheter til.

I denne sammenheng henvises det til lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter (småbåtloven) som opplyser om følgende:

§ 32 Generell skikkethet
Ingen som på grunn av sin tilstand må anses uskikket til det, må føre eller forsøke å føre en småbåt. Dette gjelder uansett om tilstanden skyldes påvirkning av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, sykdom, tretthet eller andre omstendigheter.

Hvem er Norsk Test?

Firmaet Norsk Test AS har driftsansvaret for avleggelse av båtførerprøven og utstedelse av båtførerbeviset på oppdrag fra Sjøfartsdirektoratet.

Det er Norsk Test du skal kontakte dersom du har spørsmål rundt båtførerbeviset, ønsker å bli et testsenter eller har andre tilsvarende spørsmål. Dersom Norsk Test ikke kan besvare ditt spørsmål, vil du bli henvist videre til Sjøfartsdirektoratet.

Jeg ønsker å holde kurs for båtførerprøven – hva gjør jeg?

For å få utstedt båtførerbevis kreves det kun at kandidaten har bestått båtførerprøven en teoretisk prøve fastsatt etter retningslinjer fra Sjøfartsdirektoratet. Det er ingen krav om kurs før avleggelse av prøven. På bakgrunn av dette er det heller ikke satt krav til kurssentre/enkeltaktører som holder kurs som en forberedelse til båtførerprøven, heller ikke til kursholder.

Du står derfor fritt til å holde kurs for båtførerprøven.

Spørsmålsdatabasen som danner grunnlaget for båtførerprøven, er laget på bakgrunn av en pensumliste utarbeidet av Sjøfartsdirektoratet. Det vil derfor være fordelaktig å ta utgangspunkt i disse temaene ved et eventuelt kurs.

Se pensumlisten til båtførerprøven

Sjøfartsdirektoratet har tidligere utarbeidet retningslinjer for kursholdere til båtførerprøven. Disse er ikke lenger tilgjengelige, men det vil bli utarbeidet nye retningslinjer, slik at kursholdere lettere får en oversikt over hva som bør ligge til grunn av kunnskap før kandidaten er klar til å gå opp til båtførerprøven.

Jeg ønsker å bli et godkjent testsenter – hva gjør jeg?

Norsk Test AS drifter båtførerprøven for Sjøfartsdirektoratet og har ansvar for utstedelse av båtførerbevis og godkjenning av testsentre for båtførerprøven.

For å få bli godkjent testsenter for båtførerprøven må du derfor søke godkjenning hos Norsk Test. Det stilles blant annet krav til kurslokaler, tilgang på datamaskiner og organisasjonen for å bli et godkjent testsenter.

Les mer om hvordan du blir et testsenter

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen