1. Bilag VII til avtalen mellom Nærings- og handelsdepartementet og de syv anerkjente klassifikasjonsselskapene definerer et nytt tilsynsomfang som er gjort gjeldende fra 1. juli 2013.
 2. Delegeringen som følger av nytt bilag VII gjelder utstedelse av tillatelse for prøve-, overlevering- eller presentasjonsturer for skip som:
  • er registrert i det norske skipsbyggingsregisteret,
  • ikke er overlevert fra norsk skipsverft til rederiet,
  • vil føre utenlandsk flagg etter overlevering fra norsk skipsverft til rederiet,
  • vil bli klasset av et klassifikasjonsselskap som er anerkjent av Norge,
  • er bygget iht. regelverket til et klassifikasjonsselskap anerkjent av Norge,
  • er bygget iht. internasjonale krav for angjeldende type og størrelse skip og hvor slike krav er gjeldende rett i den staten hvis flagg skipet etter overlevering skal føre,
  • er blitt gjenstand for tilsyn av et klassifikasjonsselskap anerkjent både av Norge og den utenlandske flaggstaten.
 3. Begjæring om tillatelse for prøve-, overlevering- eller presentasjonsturer er frivillig. Det er skipsverftet som begjærer utstedelse av tillatelsen delegert i kraft av bilag VII til klasseavtalen.
 4. Begjæringen sendes til og saksbehandles av det klassifikasjonsselskapet som har ført tilsyn med og hvis inspeksjoner legges til grunn for senere utstedelse av påkrevde internasjonale sertifikater til det skipet som skal foreta prøve-, overlevering- eller presentasjonsturer.
 5. Det er utarbeidet en sjekkliste som skal benyttes av klassifikasjonsselskapet som skal utstede tillatelsen hjemlet i nytt bilag VII. Sjekklisten kompletterer og utfyller kontroller som ellers skal gjennomføres iht. klassifikasjonsselskapet eget kvalitetsstyringssystem.
 6. Inspeksjonene som kreves iht. sjekklisten nevnt ovenfor i punkt 5, fritar ikke klassifikasjonsselskapet fra noen av dets kontraktsfestede forpliktelser som er avtalt med skipsverftet eller med den staten hvis flagg skipet skal føre etter overlevering fra det norske skipsverftet.