Søknaden kan sendes til post@sdir.no.

Sjøfartsdirektoratet ønsker å presisere at en godkjent sakkyndig person er person avhengig. Den gir ikke andre enn personen som er blitt godkjent av oss tillatelse til å godkjenne kraner på Sjøfartsdirektoratets vegne. Sakkyndige personer skal inneha erfaring knyttet til vedlikehold/reparasjon og sertifisering av løfteinnretninger. En sakkyndig person type A/A-1 skal inneha særskilt praktisk og teoretisk kompetanse knyttet til kran.

Personer som ønsker å sertifisere offshore kraner må søke om sakkyndig person type B-1. Dersom en ønsker å sertifisere dekkskraner eller proviantkraner etc. er det tilstrekkelig med sakkyndig person type A eller B.

Krav for sakkyndig person type B-1 (periodisk sertifisering)

 • For godkjenning som sakkyndig person type B-1: "Det må dokumenteres relevant teknisk utdannelse og erfaring". Vi praktiserer at "relevant teknisk utdannelse" minimum skal være teknisk fagskole innen relevante områder. Dette kan være drift & vedlikehold, sveising, mekanikk osv. Omfattende kursing/arbeidserfaring kan veie opp for mangel av relevante fag.
 • Det må sendes inn en sjekkliste eller prosedyre for periodisk sertifisering av kran, enten generell eller spesifikk. Sjekklisten/prosedyren må uansett ha et omfang som inkluderer alle forskriftskrav. I tillegg kreves det henvisninger til hvor i regelverket kravet finnes (for hvert enkelt sjekkpunkt). Dette kreves for å sikre at sjekklistene skal være best mulig, men også for at det skal være mulig å kontrollere om sjekklisten har tilstrekkelig omfang. Videre vil den være til hjelp under sertifiseringen.
 • Vedkommende skal ha utført eller stått ansvarlig for en periodisk (5-årlig) sertifisering av en komplett eksisterende dekkskran, til Sjøfartsdirektoratets tilfredsstillelse. "Til Sjøfartsdirektoratets tilfredsstillelse" betyr at søker skal utføre en periodisk sertifisering av en dekkskran, og at dette skal bevitnes av en av våre inspektører. Endelige godkjenning baserer seg på inspektørens anbefaling. Søker må selv skaffe sertifiseringsobjekt.
 • For å godkjennes som sakkyndig person type B-1 praktiserer vi at godkjennelsen skal ha bakgrunn i 5-årlig sertifisering av en offshorekran som er konstruert iht. forskriften. Dette kravet kan fravikes dersom kranen er av en slik utforming at viktige forskriftskrav kan sjekkes (inkludert § 11). Søker må skaffe kranobjekt.

Søknadsprosessen

For å kunne vurdere søknaden som sakkyndig person type B-1 bes det om at følgende innsendes:

 1. CV som beskriver utdanning samt annen relevant erfaring. "Det må dokumenteres at vedkommende har relevant teknisk utdannelse og erfaring".
 2. Sjekkliste for periodisk kontroll av kran.
 3. Når punkt 1 og 2 over er gjennomgått av oss skal det utføres en 5-årlig kontroll av en kran med en av våre inspektører til stede. Se over for de krav som stilles til hvilken kran som må benyttes.

For å kunne vurdere søknaden som sakkyndig person type A bes det om at følgende innsendes:

 1. CV som redegjør for relevant utdanning samt annen relevant erfaring. "Det må dokumenteres at vedkommende har relevant høyere teknisk utdannelse og erfaring". Vi praktiserer at "høyere relevant teknisk utdannelse" minimum skal være relevant ingeniørutdannelse. Det betyr at man må ha hatt fag som materiallære, mekanikk, statikk, stålkonstruksjoner eller lignende (konstruksjon/struktur). Ellers må man ha hatt annen høyere teknisk utdannelse og i tillegg kursing/arbeidserfaring som oppveier for mangelen av relevante fag.
 2. Sjekkliste for kontroll som omfatter alle forskriftens krav med punktvis referanse til forskriftsparagraf der krav finnes.
 3. Styrkeberegning av løfteinnretning samt underliggende struktur. Valgt løfteinnretning skal falle inn under forskrift nr. 4.
 4. Når punkt 1, 2 og 3 over er gjennomgått av oss skal det utføres en førstegangssertifisering i henhold til forskrift nr. 4, § 15, med en av våre inspektører til stede. Løfteinnretningen være den samme som det er gjort beregninger for i punkt 3.

Punkt 4 forklares videre etter at dokumentasjon i henhold til punkt 1, 2 og 3 er gjennomgått av oss.

For å kunne vurdere søknaden som sakkyndig person type B bes det om at følgende innsendes:

 1. CV som beskriver utdanning samt annen relevant erfaring. "Det må dokumenteres at vedkommende har relevant teknisk utdannelse og erfaring". Vi praktiserer at "relevant teknisk utdannelse" minimum skal være teknisk fagskole innen relevante områder. Dette kan være drift & vedlikehold, sveising, mekanikk osv. Omfattende kursing/arbeidserfaring kan oppveie for mangelen av relevant fagretning.
 2. Sjekkliste for kontroll som omfatter alle forskriftens krav med punktvis referanse til forskriftsparagraf der krav finnes.
 3. Når punkt 1 og 2 over er gjennomgått av oss skal det utføres en 5-årlig kontroll i henhold til forskrift nr. 4, § 18, med en av våre inspektører til stede.

Punkt 3 forklares videre etter at dokumentasjon i henhold til punkt 1 og 2 er gjennomgått av oss.

Autorisert verksted:

For at et verksted skal bli godkjent som autorisert verksted må verkstedet dokumentere at de har fast ansatt eller fast tilknyttet en sakkyndig person type A.

I tillegg til ovenstående må det dokumenteres at verkstedet har «nødvendig utstyr til prøving». Det anses tilstrekkelig at verkstedet opplyser om hva for utstyr de har for prøving av kraner.

En eventuell sertifisering som sakkyndig virksomhet i henhold til Arbeidstilsynets ordning anses også som tilstrekkelig for å dokumentere «nødvendig utstyr til prøving».

Kvalifisert verksted:

For at et verksted skal bli godkjent som kvalifisert verksted må verkstedet dokumentere at de har fast ansatt eller fast tilknyttet en sakkyndig person type B-1 eller type B.

I tillegg til ovenstående må det dokumenteres at verkstedet har «nødvendig utstyr til prøving». Det anses tilstrekkelig at verkstedet opplyser om hva for utstyr de har for prøving av kraner.

En eventuell sertifisering som sakkyndig virksomhet i henhold til Arbeidstilsynets ordning anses også som tilstrekkelig for å dokumentere «nødvendig utstyr til prøving».

Regelverk:

For kraner (på skip) som ikke skal brukes til lasting/lossing i åpent farvann gjelder:

Forskrift om laste- og losseinnretninger på skip, FOR-1978-01-17-4

Godkjenning av sakkyndig person type B-1 gjøres i henhold til ovenfor nevnte forskrift.

Godkjenning av sakkyndig person type A og B gjøres i henhold til ovenfor nevnte forskrift.

For kraner (på skip) som kan brukes til lasting/lossing i åpent farvann henvises det til regelverket for dekkskraner på flyttbare innretninger fra 1986 (se også ovenstående forskrift § 1 punkt 3):

Forskrift om dekkskraner m.v. på flyttbare innretninger, FOR-1986-01-13-31