Tema i undersøkelsen er blant annet om arbeidspraksiser, arbeidsvilkår, arbeidspress, rederiledelse, bemanning, organisering og kompetanse.

For de ulike aktørene i næringen (sjøfolk, myndigheter, rederier, arbeidstager- og arbeidsgiverorganisasjoner, og interesseorganisasjoner) kan spørreundersøkelsen bidra til økt sikkerhet i maritim næring. Resultatene kan brukes til å observere forskjeller mellom fartøytyper og mannskapsgrupper, og å se på utvikling fra tidligere undersøkelser. Samlet kan dette brukes til å identifisere områder hvor det kan være hensiktsmessig med tiltak for å øke sikkerheten. Slike tiltak kan for eksempel være opplæring, endring i prosedyrer og arbeidsprosesser, nytt utstyr, etc. En enkel rapportering av resultater fra undersøkelsen vil være tilgjengelig for aktører som bistår i undersøkelsen.

Safetec

Safetec er engasjert av Sdir for å planlegge og distribuere undersøkelsen, samt foreta analyser og rapportere resultater. For at undersøkelsen skal gi et så nøyaktig bilde som mulig er det ønskelig med en høy svarprosent. For å oppnå dette, er det nødvendig å få tilgang til kontaktinformasjon til relevante deltakere fra partene i maritim bransje, og det er også ønskelig at partene bidrar til økt deltakelse gjennom de kanaler som er hensiktsmessige.

Undersøkelsen blir sendt fra noreply@netigate.se / Safetec.

Bistand fra aktørene

Det vil være svært verdifullt for Sdir og Safetec å få bistand fra aktørene i form av kontaktinformasjon til respondentene (aktivt seilende på norske fartøy, NOR/NIS) i de ulike fartøygruppene. Det mest effektive vil være å ha kontaktinformasjon via enten arbeidstagerorganisasjoner eller rederier i form av Excel-lister med e-postadresser og telefonnummer som skal benyttes.

Se i vedlegg for å få mer informasjon om fremgangsmåte og vurderinger som er gjort.

Arbeidstagerorganisasjon: vi trenger snarlig avklaring om muligheten til å få tilgang til medlemslister med kontaktinformasjon.

Arbeidsgiverorganisasjon: vi trenger snarlig avklaring om muligheten til å få tilgang på kontaktinformasjon til seilende i de ulike rederiene. Vi ber arbeidsgiverorganisasjonene koordinere kontaktinformasjon slik at vi får den via en avtalt kanal (Teams eller e-post).

Rederier og evt. andre aktører: vi trenger snarlig avklaring om muligheten for å få tilgang til kontaktinformasjon til ansatte/innleide sjøfolk.

Økt deltakelse

Dere som aktør kan selv bidra til å øke deltakelse i spørreundersøkelsen. Etter at Sdir har sendt ut pressemelding er det er en fordel om aktørene selv bidrar til å spre informasjon om at det kommer en undersøkelse om maritim sikkerhet i årsskiftet 2022/2023

Når selve spørreundersøkelsen sendes ut, er det gunstig om det blir oppfordret nedover i organisasjonene å svare på undersøkelsen. Gjerne utnytt eksisterende arenaer som sikkerhetsmøter eller tilsvarende hvor mannskapet kan svare samtidig.

Rederrapport

Økt sjøsikkerhet er i seg selv en god grunn til å få flest mulig til å delta i spørreundersøkelsen. Utover det vil det være et sterkt insentiv å få en intern rederrapport (organisasjonsrapport) om hvordan forhold og tema knyttet til maritim sikkerhet er besvart. Da kan en bruke denne store undersøkelsen om maritim sikkerhet for å få klarhet i interne forhold. I tillegg, og kanskje like viktig, så kan en sammenligne interne forhold og sikkerhetskultur mot andre sammenlignbare grupper i bransjen.

Det krever minimum 10 besvarelser fra aktuelt rederi/organisasjon grunnet sporbarhet i besvarelsene. Jo flere som svarer i aktuell organisasjon, jo sterkere grunnlag til analyse vil en ha i ettertid. Det bør tilstrebes at en internt dermed får flest mulig med til å svare og forstår viktigheten av undersøkelsen.

På forhånd takk for velvillig bistand.

 

Vedlegg:

Eksempel på internrapport.pdf

Informasjon om spørreundersøkelsen

Notat – Kontaktopplysninger til spørreundersøkelse