Under hendelsen gikk brannpersonell inn og oppholdt seg over lengre tid i batterirommet, mens det pågikk røyk- og gassutvikling fra en batterimodul. Tidligere hendelser viser at det i et slikt scenario er en reell fare for eksplosjon, og at mennesker blir eksponert for farlige gasser.

Fare med batteribrann 

Dersom det er snakk om hendelser med batterisystemer, og mistanke om brann/røykutvikling, innebærer det høy risiko ved å entre rommet, før en har forvisset seg om en trygg atmosfære. Ved en eventuell brann vil det foregå reaksjoner i battericellene, som fører til utslipp av gasser. Disse gassene er giftige, etsende og eksplosive.

Risikovurderinger og instruksjoner 

Sjøfartsdirektoratet ønsker å rette fokus knyttet til risiko forbundet med dette, og understreker viktigheten av at rederiene/fartøyene har klare instruksjoner om bord for mannskap. Mannskapet skal være kjent med instruksjoner om bord og ha eierskap til disse, som et viktig verktøy i sikkerhetsarbeidet om bord i den daglige drift av fartøyet.

Ved mistanke om brann i batterirom, bør døra til rommet forbli lukket.

Øvelser og opplæring 

Det må øves jevnlig på scenario for at mannskapet skal kunne mestre en hendelse på best mulig måte. Det bør foreligge en beredskapsprosedyre som inkluderer rutiner knyttet til brann i batterirom, som spesielt scenario. Det er viktig at mannskapet er kjent med både risikovurdering, har nødvendig opplæring, samt er trent i hvordan de skal forholde seg til brann i batterirom.

Ekstern hjelp 

Kunnskap som rederi og mannskap har om eget fartøy, må også kunne formidles til for eksempel lokalt brannvesen, ved en eventuell bistand ved brann. For fartøy som opererer mellom faste havner, kan det være hensiktsmessig å inngå dialog og lage innsatsplan for det aktuelle fartøyet sammen med brannvesen.

Nyttige lenker:

Lenke til sikkerhetsmelding vedrørende batteribrann og påfølgende gasseksplosjon

Oppdatering - Batteribrann med påfølgende gass-eksplosjon  

To evalueringsrapporter etter brann i batteriferger 

Ny veileder - Risikovurdering og håndtering av branner i Litium-ion batterier