Hendelse 1: 

110 tonn kjetting ble lastet om bord i fartøyet og fordelt over hele skipets bredde. Surringer ble så satt på ulike steder for å sikre lasten. Da skipet krenget på grunn av bølger inn fra siden, forskjøv deler av lasten seg slik at skipet fikk en slagside på 12 grader. En redningsskøyte kom til og fulgte skipet inn i smult farvann. Kjettingen ble lagt på plass igjen og surret fast før reisen kunne fortsette. Fartøyet fikk slagside som var forårsaket av last som kom seg løs da fartøyet krenget, noe som igjen var forårsaket av bølger/værforhold. 

Hendelse 2: 

Beholdere med brennbart og etsende materiale ble lastet om bord og sikret på vanlig måte. Høy sjø fra siden førte til at fartøyet krenget, og beholderne løsnet i rommet. Beholderne ble skadet, og det ble lekkasje til dekk og lasterom. Lekkasjen på dekk førte til at det dannet seg en glatt hinne på dekket. Dette førte igjen til at en truck skled og gjorde skade på innvendige skott. Det var ikke utslipp til sjø, men væsken som lekket ut, var både etsende og brannfarlig. Fartøyet måtte søke nødhavn for å få kontroll over situasjonen og for å kunne håndtere væsken som hadde lekket ut i lasterommet.

Følgene av usikret last som kommer løs, kan være alvorlige for fartøyets stabilitet og innvendige struktur (vanntette integritet). Det gikk bra i de ovennevnte tilfellene, men løs last kan også føre til tap av liv, materielle verdier eller utslipp til miljø. I begge hendelsene er utløsende årsak oppgitt å være bølger med påfølgende krenging av fartøyet, som så førte til at last løsnet. Dette var last som i utgangspunktet skulle være tilstrekkelig sikret før avgang. 

Sjøfartsdirektoratet ønsker å minne om at all last skal være forsvarlig sikret og sjekket før avgang. Det er viktig å overvåke lasten med jevne mellomrom mens fartøyet er underveis. Dette kan også være avgjørende for å hindre ulykker. Det må videre tas hensyn til mulige bølger og værforandringer på reisen, noe som kan utgjøre en fare for skipet og føre til krenging og forskyvning av last.