Hva skjedde?

Første hendelse

En matroslærling fikk venstre arm i klem mellom gangveien og kranfoten under forberedelse til avgang fra havn. Det er oppgitt sterk vind som årsaken til at gangveien kom i svai (bevegelse) da den hang i kranwiren. Matroslærlingen fikk brudd i venstre underarm som følge av hendelsen.

Andre hendelse

Det ble gjort klar til avgang og demontering av landgang. Landgangen var festet til skutesiden med to gjennomgående bolter. Kroken fra kranen ble så festet i midten av landgangen, og boltene ble skrudd løs.

Landgangen skled fra båten og tippet over. Matrosen ramlet da fra landgangen og ned på kaien. Matrosen traff med hodet og skulderen først. Den skadde ble fraktet til sykehus med ambulanse etter hendelsen.

Gode rutiner for avgang

Det er viktig at alle om bord er klar over sin funksjon og farene ved den jobben som skal utføres. En gjennomgang av prosedyrer eller risikovurdering av arbeidsoppgaven før den skal gjennomføres, skal alltid være på plass. Med riktig fokus og gode holdninger er det mulig å unngå hendelser som nevnt over.

Dersom det anses nødvendig er det mest formålstjenlig å ha en fast prosedyre og en sjekkliste for oppgaver som gjennomføres ofte. Dersom jobben eller oppgaven som skal gjennomføres ikke har en egen prosedyre, bør en risikovurdering bli tatt før jobben gjøres.

Risikovurdering

Når det gjelder risikovurdering, viser vi til Forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip, § 2-2. Risikovurdering og § 2-5. Informasjon til de som har sitt arbeid om bord.

Loven eller forskriften sier ikke noe om hvordan en risikovurdering skal se ut, men som et minimum skal det være en beskrivelse av jobben som skal utføres, potensielle farer og hvilke tiltak som kan gjøres for å sikre forsvarlig jobbutførelse.

Det er viktig alle om bord ivaretar egen og andres sikkerhet og ikke bryter med det som er avtalt på forhånd. Dersom en arbeidsoppgave ikke har prosedyre eller er vurdert tidligere, må det varsles om eventuelle farer med oppgaven før den gjennomføres.

Lenker:

Forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip (se kap. 2)  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-01-01-8#KAPITTEL_2  

Forskrift om sikkerhetstiltak m.m. på passasjer-, lasteskip og lektere (se § 7 og 9)  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1987-06-15-507#KAPITTEL_2

Forskrift om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover (se § 67) - https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-06-13-660/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6

Forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde (se § 49)  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-11-22-1404#KAPITTEL_6