Hva skjedde?

Da hendelen ble lagt forover for å føre fartøyet inn til kai, følte mannskapet at noe var galt og at motoren økte turtallet/pådraget ukontrollert. Hendlene ble umiddelbart tatt tilbake i nullposisjon i et forsøk på å gjenvinne kontroll, men dette ga ikke ønsket effekt, og fartøyet fortsatte fremover.

Det ble slått inn nødstopp, og mannskapet mistet kontroll på fartøyet som nå var uten motorkraft. Fartøyet fortsatte noen titalls meter før det traff flere fritidsfartøy og kaianlegget. Hendelsen ga betydelige skader på kaianlegg og fritidsbåter.

Årsak

I forkant av hendelsen hadde fartøyet vært til service der det blant annet ble gjennomført arbeid på manøveranlegget. Det ble kjørt prøveturer der alt fungerte som det skulle.

Ved ny service etter ulykken ble det avdekket flere nye feil knyttet til aktuator. En løs splint til drivakslingen/aktuatoren og en feiljustert aktuator gjorde at feil på begge fartøyets stigningsaktuatorer kunne oppstå samtidig.

De avdekkede feilene var trolig årsak til ulykken. Da feilen inntraff i forkant av kaitillegget, var det ikke nok tid for mannskapet til å iverksette nødkjøring fra maskinrommet.  

Hva ser vi?

Sjøfartsdirektoratet har sett at utstyr endres eller får nye krav eller rutiner knyttet til bruk, vedlikehold, og operasjon. Funn i etterkant av overnevnte hendelse viser at utstyr om bord er endret etter at det ble montert om bord første gang.  Det er blant annet gjort endringer på manøversystemet uten at det er fremlagt tegninger og dokumentasjon som viser endringene.

Krav

Ved blant annet periodisk ubemannet maskinrom (UMS) skal også anerkjent klasseselskap sitt krav til periodisk ubemannet maskinrom følges. Dette omfatter også manøver-, kontroll- og overvåkingsutstyr. Hvis det utføres endringer på nevnte utstyr, må dette dokumenteres og beskrives i systemets manualer og prosedyrer. Rutiner som endres som følge av utstyrsendringer, må tas inn i den daglige driften og gjøres kjent for alle som skal bruke utstyret.

Godkjent, typegodkjent og akseptert som beskrevet i forskriften forutsetter at utstyr som endres, beholder sine opprinnelige karakteristikker også etter endringen.

Endringer skal dokumenteres

Ved tvil må krav om ny godkjenning vurderes.

  • Godkjent: Et enkelt utstyr godkjent av Sjøfartsdirektoratet, med unntak av radioutstyr som godkjennes av Post- og teletilsynet.
  • Typegodkjent: Prototype godkjent av Sjøfartsdirektoratet med eller uten stikkprøvekontroll av serieproduksjon.
  • Akseptert: Utstyr akseptert av Sjøfartsdirektoratet på bakgrunn av at det er godkjent eller typegodkjent av anerkjent klasseinstitusjon, annen offentlig eller privat institusjon eller administrasjon i et land som har ratifisert Sjøsikkerhetskonvensjonen

Lenker:

Fotnote

Aktuator er en komponent som gjør om elektrisk strøm (strømstyrt) eller elektrisk spenning (spenningsstyrt) til mekanisk bevegelse. Den mekaniske bevegelsen kan brukes direkte eller til å styre hydrauliske eller pneumastiske ventiler.

Aktuatorer av ulike typer har stor utbredelse i mekatroniske systemer, innen skipsautomatisering, på anleggsmaskiner, lastebiler osv.

Referanse: https://no.wikipedia.org/wiki/Aktuator