Hendelser hvor mannskap blir truffet av fallende gjenstander, blir utsatt for klemskader eller faller på glatt underlag, går ofte igjen i ulykkesstatistikken. Sjøfartsdirektoratet mener at gode arbeidsbeskrivelser og rutiner kan bidra til å gjøre sikkerheten bedre for den enkelte fiskeren. I ukens hendelser ser vi også hvor viktig bruk av verneutstyr er for å verne om arbeidstakerens liv og helse. Personlig verneutstyr skal alltid brukes når det foreligger risiko. Hendelsene nedenfor illustrerer to alvorlige ulykker hvor bruk av verneutstyr har begrenset utfallet, som i verste fall kunne vært fatalt. 

Hendelse 1:

Under sildefiske skulle mannskapet slippe ut deler av fangsten på grunn av stor tyngde i noten. Dette ble gjort ved å skjære av stroppen til snurperingenes haneføtter. Fiskeren var i ferd med å skjære av stropp nummer tre da hendelsen inntraff. Snurpewiren var omtrent i høyde med ansiktet, og da fiskeren kappet stroppen, slo trolig ringen hjelmen av hodet hans. Sannsynligvis har da snurpewiren slått tilbake i fiskerens ansikt og truffet høyre kjeve. Ulykken medførte brudd i kjeve og tanngard. Alt mannskap brukte hjelm, og bruken av hjelm begrenset i denne situasjonen skaden.

Hendelse 2:

Under haling av not ved fiske fikk mannskapet en grunnvase der noen haneføtter ble huket sammen. Under arbeid med å løsne dette ble det forsøkt å skjære av en ringstropp. Ringstroppen ble delvis avkuttet, noe som førte til at stroppen slet seg. En hanefot med ring fikk da stor fart oppetter snurpelina og traff den skadde i haken og halsregionen. Personen ble kastet inn på dekk. Den skadde hadde kraftige smerter, var svimmel og desorientert. Konsekvensen var brudd i kjeven og sykehusinnleggelse. Også i denne hendelsen brukte den skadde hjelm.

Oppsummering

I begge hendelsene ble det benyttet verneutstyr. På tross av dette ble konsekvensen alvorlig personskade og lengre sykeavmønstring. Hendelsene viser hvor viktig det er å bruke verneutstyr i tillegg til å kontinuerlig gjennomgå egne arbeidsrutiner og prosedyrer for å finne gode løsninger som kan bidra til og hindre liknende hendelser. Det er viktig å spørre seg selv om hva som kan gjøres for at arbeidsoppgaven skal bli mindre risikabel. Finnes det andre måter å løse arbeidsoperasjonen på? Finnes det hjelpeutstyr?

Yrkefisker.no finner du viktig informasjon knyttet til regelverk, sjekklister, ulykkesforebyggende arbeid om bord, og annen viktig sikkerhetsrelatert informasjon.

FiskRisk: Programmet FiskRisk er et hjelpeverktøy for å avdekke farer ved de ulike arbeidsoppgavene som utføres om bord på ditt fartøy. Du vil få hjelp til å vurdere risikoen og lage handlingsplaner på en systematisk måte, slik at du kan være i forkant og iverksette tiltak for å unngå uønskede hendelser på din arbeidsplass.