En tråler meldte om ammoniakkutslipp fra et rom med nedkjølt sjøvann (RSW). Det ble utført reparasjonsarbeid bå båten, og en pakkboks var skiftet i kjøleanleggets kompressor. Pakkboksen fikk en lekkasje etter kun én times drift.  Ammoniakk lekket ut i rommet, men mannskapet kom seg ut. De forsøkte å stenge for lekkasjen, men de manglet kjemikaliedrakter og måtte gi opp forsøket. Rommet ble evakuert og stengt av. Brannvesenet ble tilkalt for å stenge gasstilførselen, og vifter ble slått på. Skipet la seg i gunstig vindretning i påvente av hjelp fra land.

I dette tilfellet manglet fartøyet verneutstyr (kjemikaliedrakter og åndedrettsutstyr) til å håndtere en situasjon som dette. De kunne heller ikke dokumentere at risikogjennomgang var utført, men mannskapet hadde hatt muntlig gjennomgang på hva som skulle gjøres hvis en slik hendelse skulle oppstå. Dette var antakelig med på å redusere konsekvensene av hendelsen fordi mannskapet fulgte rutinene under ulykken, gjorde de riktige tingene under de angitte omstendighetene, samtidig som kommunikasjonen fungerte godt.

Fartøyet har fått pålegg fra Sjøfartsdirektoratet om å kjøpe inn dedikert verneutstyr samt utføre skriftlige risikogjennomganger av ulike scenarioer ved ammoniakkutslipp.

Fakta om ammoniakkgass NH3 (kilde fra sikkerhetsdatablad om NH3)

AmmoniakkAmmoniakk har en svært karakteristisk, intens og stikkende lukt som kjennes ved svært lave konsentrasjoner. Dette gir tidlig varsling om lekkasje. Folk flest vil føle gassen svært ubehagelig og forlate rommet straks.

Helsefarer: Gassen er giftig ved innånding og kan forårsake intense smerter i nese og svelg, tåreflod, nysing, hoste, kramper, eller hevelse i strupehodet og åndenød. Ammoniakk kan gi etseskader ved hudkontakt eller øyekontakt, og øyeblikkelig førstehjelp er nødvendig. Kontakt med flytende gass kan gi frostskader, i noen tilfeller med vevskader.

Opphold i svært høye gasskonsentrasjoner kan gi kroniske effekter på luftveiene i form av astma-liknende symptomer.

Brannfare: Ammoniakkgass i blanding med luft kan antenne! Beholdere kan eksplodere ved oppvarming på grunn av overtrykk.  Ved brann eller høy temperatur dannes nitrøse gasser (NOx).

Tiltak ved brann: Ikke forsøk å slokke brann i brennende gass. Prøv å stoppe gasslekkasjen dersom dette kan gjøres risikofritt - DERSOM DETTE IKKE ER MULIG, LA GASSEN BRENNE!

 • Slukk omgivende brann med karbondioksid (CO2), pulver, sand eller skum.  Bruk ikke samlet vannstråle.
 • Hold uvedkommende borte fra fareområdet. Ventiler godt.
 • Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet.

 

Tiltak for å unngå uhell og begrense skade ved håndtering av ammoniakk:

 • Ammoniakk oppbevares innelåst og lagres i tett lukket beholder på et godt ventilert sted, beskyttet mot varmekilder.
 • Ammoniakk skal lagres adskilt fra oksidasjonsmidler, og inventar og utstyr i kobber og messing skal ikke brukes i lagerrom og beholdere.
 • Bruk eksplosjonssikkert elektrisk utstyr.
 • Sørg for forsvarlig oppbevaring og emballering for å forebygge miljøforurensning.
 • Sørg for grundig opplæring av personell i håndtering av ammoniakk.
 • Etabler nødprosedyrer for uhell, og gjennomfør øvelser i henhold til disse.
 • Monter gassdetektor(er) som sørger for tidlig varsling av lekkasje.
 • Etabler gode rutiner for all håndtering av ammoniakk og bruk av personlig verneutstyr.
 • Personlig verneutstyr bør velges i samarbeid med leverandør av slikt utstyr.
 • Ha på plass beredskap for håndtering av mindre skader, utstyr og rutiner for førstehjelp.
 • Nøddusj og øyedusj skal være tilgjengelig på arbeidsplassen.
 • Ha best mulig oversikt over hvor gassen vil/kan gå ved mulig lekkasje/utslipp
 • Se til at det er godt merkede rømningsveier.