Hva har skjedd?

Lasteskip: Kaien ligger på tvers inne i bunnen av fjorden. En må der foreta en 90 graders styrbordsving under manøvrering fra kai. Dette for å ikke treffe bergveggen på sørsiden av fjorden, som ligger rett forut når en ligger ved kai.

Avgangen skjedde om natten, og det var tett tåke, slik at en ikke så verken kaia eller bergveggen forut. Dette resulterte i at hekken støtte borti kaihjørnet, og en stålskinne som lå på kaien satte hull over vannlinja i skutesiden. 

Passasjerskip: Båten gikk til kai for å hente passasjerer. Ved avgang ble båten utsatt for sterk vind med kast opp mot sterk kuling (20m/s), som medførte at båten ikke klarte å komme seg fra kai på grunn av vindfang. Navigatøren brukte alt av thrusterkraft for å komme seg ut, til ingen nytte. Plasseringen av kai gjorde det vanskelig å bruke maskinkraft bakover eller fremover; aktenfor kai var det en flytebrygge og forut for kai lå det fortøyd småbåter.

I et forsøk på å komme seg ut fikk båten vinkel som gjorde at det kunne gis pådrag på thrusterne, men en ny kastevind gjorde at akter styrbord traff hjørnet av kaiens nordende. Dette medførte to små hull i skrog, et over og et under vannlinja, og vanninntrenging i styrbord styremaskinrom.

Årsaker

I tilfellet med lasteskipet er det oppgitt tett tåke og trangt farvann ved avgang som årsak. I tillegg skjedde hendelsen om natta, det var mørkt.

I hendelsen med passasjerbåten er det oppgitt at kaiforholda ikke er ideelle. Når det så kom kraftige vindkast som tok tak i skroget med stort vindfang, hadde ikke thrusterne maskinkraft nok til å få båten fra kai.

Forholdene endret seg etter at fartøyet hadde gått til kai, og ble ikke vurdert som kritiske før anløp.

Hva ser vi?

Avgang fra kai kan være en sikkerhetskritisk manøver. Fartøyet ligger trygt til kai, men skal så foreta en manøver, der mannskap ofte er opptatt med ulike oppgaver om bord.

Kaiens egenart og omliggende forhold er alltid viktig å vurdere. Det må også foretas vurderinger av ulike vind og værforhold, flo og fjære eller strøm som kan være ved den enkelte kai. Små endringer som et ugunstig vindkast, nedsatt sikt, fartøyets maskinkraft og manøvreringsevne, mannskapet sine ulike arbeidsoppgaver om bord, må vurderes for å sikre en trygg ankomst og avgang. Er kaiforholdene utfordrende, må det vurderes og identifiseres tiltak som kan forhindre uønsket kai-sammenstøt, som f.eks. å ha kamera eller dedikert mannskap, for å observere fartøyets posisjon langs kaia til enhver tid under operasjonen. En må også være kjent med eget fartøys begrensninger når det gjelder maskinkraft, slik at en unngår å havne i uønskede situasjoner.

Råd

God planlegging og observasjon av rådene forhold er alltid viktig. Ved avgang er det mye en navigatør skal følge med på, og god bruk av utkikk eller mannskap på dekk må alltid vurderes. Kaier som fartøyet anløper ofte kan også legges i fartøyets egen driftsdokumentasjon, slik at alle er kjent med hvordan eget fartøy skal manøvrere ved ulike kaianlegg. Skal fartøyet til en ukjent kai, kan Den norske los gi verdifull informasjon om kai og bunnforhold mm.

Regelverk/lenker

Utdrag fra Forskrift om vakthold på passasjer- og lasteskip:

Del 2. Planlegging av reise ...

Planlegging før hver reise

5  Før hver reise skal føreren på hvert skip forvisse seg om at den ønskede seilingsruten fra avgangshavnen til første anløpshavn planlegges med bruk av adekvate og passende kart og andre nautiske publikasjoner som er nødvendige for den ønskede reisen og som inneholder nøyaktig, fullstendig og oppdatert informasjon vedrørende navigasjonsmessige begrensninger og faremomenter som er av permanent eller forutsigbar natur, og som er relevante for sikker navigering av skipet.

...

I Del 3-1 – Prinsipper som skal iakttas for brovakt, er det en rekke punkter som er listet opp og som skal være til hjelp også før en velger å gå til eller fra kai

--

Den norske los

 

Andre «læring av hendelser» relatert til kai: