Mange fritidsfartøy vil nok trolig ha en grunnberøring når de seiler mellom holmer og skjær i sommer, men også fartøy i næring møter av og til på fast bunn der de mente at det skulle være trygt å seile. Vi vil minne om at en alltid må være forsiktig utenfor skipsledene og i ukjent farvann, og meld ifra om eventuelle feil i kartdata til Kartverket. Det å planlegge seilasen godt før en seiler er alltid noe som reduserer risiko.

Planlegg seilasen

Sjøfartsdirektoratet får fra tid til annen rapporter om ulykker der det oppgis at fartøy har hatt en grunnstøting pga. feil i kart. Vi vil på generelt grunnlag oppfordre alle som er ute i båt, uansett størrelse, til å utvise forsiktighet dersom det er planlagt å navigere utenfor de vanligste skipsledene og i områder der det forventes lav klaring til kjøl. Ved tvil bør lokal kunnskap sjekkes opp og forsiktighet være første valg. Seilasplanlegging, der en ser gjennom ruten fartøyet skal seile vil være til stor hjelp for å unngå grunnstøtinger. Vær oppmerksom på å bruke oppdaterte kart og ta gjerne en ekstra sjekk på dybdedata. Og ikke minst at det også kan være stor forskjell på flo og fjære mange steder.


Hva skjedde?

I en innrapportert hendelse vi nylig mottok, ble det lest feil i dybdedata som førte til at fartøyet tok nedi bunnen. Farten var lav, så skaden ble heldigvis ikke omfattende og det gikk godt med de om bord. Årsak ble oppgitt å være at på grunn av skjermoppløsning og skala de brukte i elektronisk kart, ble et dybdetall tolket feil. Elektroniske kart gir ikke alltid gode data når en zoomer inn i kartet, og skjermpixler kan bli store og gjør opplysninger utydelige. Elektroniske sjøkart (ENC) og datakvalitet kan dere lese mer om her.

Antall hendelser

Sjøfartsdirektoratet har siden 2016 registrert 23 døde etter grunnstøtingsulykker med fritidsbåt.

Av de hendelsene med grunnstøting hvor båtfører har fått hjelp etter hendelsen, så har Redningsselskapet (RS) i 2020 merket 397 aksjoner som grunnstøting. Hovedredningssentralen (HRS) har registrert 198 hendelser som grunnstøting i 2020. Noen av hendelsene fra HRS er også tatt med i tallene fra RS, så vi har ikke nøyaktig antall hendelser.

Flertallet av grunnstøtinger er mest sannsynlig likevel av materiell art der båten får merker eller blir ødelagt.  Dette blir gjerne mer forsikringssaker som ikke Sjøfartsdirektoratet får innrapportert.

Når det gjelder ulykker med næringsfartøy, er det omtrent 90 hendelser siste 5 år som kan knyttes opp mot manglende eller feil bruk av navigasjonssystemer, eller der det kan ha vært feil i kartet. Inkludert i disse hendelsene er også at en ikke har tatt tilstrekkelig høyde for informasjonen som en har fått gjennom navigasjonssystemet.

 

Til sist vil vi nok en gang minne om at dersom det er mistanke om feil i kart, er det viktig at dette rapporteres som rettelse i sjøkart og nautiske publikasjoner til Sjødivisjonen i Kartverket, slik at feil og mangler kan rettes opp.

Ha en riktig god og trygg sommer på sjøen!

 

Relevante lenker:

Den norske los .pdf utgave: https://www.kartverket.no/til-sjos/nautiske-publikasjoner/den-norske-los

Den norske los – digital utgave: https://dnl.kartverket.no/

Melde inn feil - Rett i kartet: https://rettikartet.no/app/sjo?_ga=2.22782843.1963718854.1625221287-1112585768.1619157464

Tidevannstabeller og vannstandsvarsel på Se havnivå: https://www.kartverket.no/til-sjos/se-havniva/lar-om-tidevann-og-vannstand/tabellar-for-tidvatn

Til sjøs: https://www.kartverket.no/til-sjos

Læring av hendelser – feil i sjøkartet førte til grunnberøring: https://www.sdir.no/sjofart/ulykker-og-sikkerhet/undersokelse-av-ulykker/laring-av-hendelser/feil-i-kart/