Når en skal til å utføre arbeid på et fartøy ute på dekk eller i maskinrom, lasterom og andre steder hvor risikoen for ulykker er forhøyet, må en først og fremst tenke sikkerhet. En som har jobbet om bord i lang tid, har ofte gode rutiner på arbeidsoppgaver, men må likevel alltid være skjerpet. En ny person om bord, og særlig en lærling, må gis den oppfølging og informasjon som trengs for å utføre jobben på en trygg måte. En lærling har ikke den livs- og arbeidserfaringen som en som har stått i jobben i mange år. Dette må aldri undervurderes, slik at en tenker at «det må da vel han/hun forstå». Det er ingen som er tankelesere.

Mange jobber som skal utføres på fartøy på ovennevnte steder om bord, skal risiko-vurderes i forkant med alle involverte. Jobbene bør helst være gjennomgått med en gjennomgått Sikker Jobb Analyse (SJA), slik at alle er innforstått med mulige farer, og at rett verneutstyr blir brukt.

Pass fingrene

På større fiskefartøy kan det være fabrikk og mye automatisert utstyr. Mye av dette er laget for å hindre manuelt arbeid, som kan føre til skader på fingre og andre kroppsdeler. Men likevel er det fort gjort, når noe henger fast, og en bare vil «hjelpe litt til», og stikke fingrene borti. Da kan det gå veldig galt. Særlig hvis en har tatt av hansker for å komme bedre til når en skal «bare». Det har for mange kostet både fingertupper, hele fingre og mer. Noen av disse automatiserte innretningene kan startes enkelt med fot eller kne, og kan dessverre derfor også lett startes selv når dette ikke var intensjonen.

Kniv brukes ofte om bord på fiskefartøy, og da særlig om bord på mindre båter. Fisken er sleip og glatt, og en kan lett miste taket i kniven når en holder på med sløying. Ofte er det også mye vær, med vind og høye bølger, og da blir det mye bevegelse om bord. Da kan det vært skummelt å håndtere en kniv samtidig.

Kniv må ikke brukes til å kutte over f.eks. plaststrips. Her kan kniven lett glippe og skade fingre. En avbitertang er et mye bedre redskap til dette bruk.

Husk hansker

Det finnes mange sorter arbeidshansker til forskjellig bruk, og det er da av største viktighet at en bruker hansker til de oppgaver de er designet for. Hvis hanskene er for stive, og en kjenner at de er upraktiske å ha på, og det hemmer utførelsen av oppgaven, så kan en lett falle for fristelsen å ta de av, og utføre arbeidsoppgaven uten hansker på. Slik kan en lett utsette seg selv for fare og skader. Ved montering av mekaniske deler; mindre rør, koblinger, overføringer, ventiler og lignende, kjennes det kanskje mer praktisk å jobbe uten hansker. Da har en bedre kontakt og føling med det en jobber med. Men det kan lett gå galt, når en jobber med litt tyngre ting, og får fingre i klem. Da kan en i verste fall risikere å få en fingertupp knust eller klippet av.

Stort skadepotensiale

Fingertupper blir ofte utsatt for skader ved håndtering av laster, som f.eks. containere. Det kan friste litt å hjelpe til og styre løfte-åket for å få lasten i posisjon, og en glemmer lett at det er stor treghet i bevegelsene av så store laster, og konsekvensene kan føre til stor skade på fingre.

I et tilfelle skulle en person styre løfte-åket i posisjon over kontaineren, og brukte styre-lina i venstre hånd, samtidig som han la sin høyre hånd på kontaineren. Han var uoppmerksom når løfte-åket svingte rundt, og fikk høyre pekefinger i klem mellom åket og kontaineren. Dessverre går dette noen ganger veldig galt, og fingre kan bli klemt og i verste fall knuses mellom container og skott, laste-bøyle eller annet.