Hva skjedde?

Det ble oppdaget brann i styrehuset på et fiskefartøy som lå til kai. Det var ingen personer om bord da brannen oppsto. Brannvesenet rykket ut og brukte 20 minutter før de fikk kontroll på brannen. Følgene av brannen ble et utbrent styrehus og store vann- og røykskader i innredningen.

Foto: Sjøfartsdirektoratet

Årsaker

Undersøkelser viste at brannen sannsynligvis startet i rommet under kontrollpulten på babord side, hvor de elektriske kablene gikk. I dette området lå det svært mange elektriske kabler og komponenter i tillegg til grenuttak (fordelere/«padder»). Disse var sterkt brannskadet. Selv om brannårsaken er ukjent, er det grunn til å tro at elektrisitet (teknisk og feil bruk) kan være knyttet til årsaken.

Hva har vi lært?

Det er tidligere avdekket at bropult kan være et risikoområde for brann.

På mindre hurtigbåter/passasjerskip har det vist seg at det er vanskelig å komme til innvendig i selve bropulten. Dette kan også kan være et problem for fiskefartøy. Tilkomst er viktig for å kunne gjennomføre tilstrekkelig vedlikehold og kontroll, og spesielt ved slukking ved tilløp til brann.

Det er i dag mye elektronisk utstyr som står plassert i bropulten. I tillegg kan gammelt utstyr bli stående igjen etter montering av nytt utstyr. Elektronisk utstyr utvikler varme, og området dette er plassert i er områder som ofte samler støv. I tillegg blir det varmeutvikling som følge av manglende ventilasjon.

Ettermontering av elektrisk utstyr, både i bropulter og andre steder i styrehuset, er også noe myndighetene ser på som problemområder, da dette kan gi økt risiko for brann og ha uheldig innvirkning på fartøyets driftssikkerhet.

Krav til maritime elektriske anlegg

Sjøfartsdirektoratet hadde i 2014 økt fokus på brann som årsak til ulykker.

Den årlige risikorapporten fra 2015 henviser til hvordan man kan forbygge brann i maskinrom. Her kan vi også dra paralleller til elektriske anlegg. Alt utstyr på fartøy skal være godkjent i henhold til kravene myndighetene stiller i lover og forskrifter.

Direktoratet ber om at rederiene har rutinemessig vedlikehold og forebyggende brannvern som kontinuerlige fokusområder.

DSB fører tilsyn med det elektriske anlegget på skip. Når det gjelder tilsyn av nye og eksisterende elektriske anlegg om bord i norske skip, skal disse ha byggetilsyn / periodisk tilsyn for å kontrollere kvaliteten på de sikkerhetstiltakene som forskrift om maritime elektriske anlegg krever.

Ved eventuelle pålegg fra DSB eller Sjøfartsdirektoratet er det viktig å følge opp disse.

Hver enkelt må selv være bevisst farene med installasjon knyttet til eksisterende anlegg ombord.

Anlegg og utstyr skal være plassert, konstruert og beskyttet på en slik måte at brann forhindres.

Elektriske løsninger må være forskriftsmessige og forsvarlige.

Referanser til relevante forskrifter: