Hva skjedde?

Om bord på et fiskefartøy finnes det mange potensielle brannkilder. Noen brannårsaker er typiske gjengangere, mens andre ganger oppstår brann av en mer uventet årsak. Nylig fikk vi en rapport om et mindre branntilløp på et fiskefartøy som følge av en eksplosjon i lugaren. Takluken i lugaren var blåst opp, og stikkflammer ble observert. Heldigvis var det ingen som oppholdt seg i lugaren, og hendelsen førte ikke til personskader. Årsaken viste seg å være at gassbeholderen til et signalhorn, (kjøpt hos en bilutstyrsleverandør) eksploderte etter at den hadde trillet ned på varmeovnen i lugaren. Av HMS-databladet til produktet går det frem at trykkbeholderen skal beskyttes mot sollys og ikke må utsettes for temperaturer over 50 °C. Beholderen skal oppbevares på et tørt og kjølig sted, og den skal kun benyttes på godt ventilerte steder.
Nå antar vi at dette er en hendelse av en spesiell karakter, og at slike signalhorn ikke inngår som en del av det vanlige utstyret på de fleste fiskebåter.  Likevel er det en påminnelse om å tenke på alle potensielle kilder til brann om bord, og ha dette for øyet når en kontrollerer fartøyet. Om det ikke er lydhorn, så er det kanskje andre gassbeholdere eller kjemikalier som kan være brannfarlige og krever ekstra forholdsregler.

Risiko for storulykker

I løpet av høysesongen ligger fiskebåtene tett inntil hverandre i fiskerihavnene. Da kan en brann i et fartøy fort utvikle seg til å bli en katastrofe dersom den spres til andre nærliggende fartøy. Vi vet hvor fort en brann kan utvikle seg, og enkelte fartøy er laget av materialer som er ekstremt brennbare, hvor et branntilløp fort kan føre til overtenning på få minutter. Derfor er det så viktig at reder tar ansvar for et forebyggende brannvern om bord.

Årsaker

Varmeovner har i mange tilfeller ført til branntilløp som en følge av tildekking og overoppheting. Vi ser ofte at oljefyrte ovner og andre ovner brukes til tørking av tøy, noe som er svært brannfarlig. Ellers er maskinrommet det stedet om bord der det oftest oppstår brann. Det har også vært branntilfeller som følge av varmgang i turbo, hjelpemotor eller defekte vifter.
Det elektriske anlegget er også en hyppig årsak til branntilløp, som følge av kortslutninger i elektriske kabler eller feil på annet elektrisk utstyr.

Hva har vi lært?

Det er viktig at reder kontinuerlig retter oppmerksomheten mot rutinemessig vedlikehold og forebyggende brannvern. I tillegg til det rutinemessige vedlikeholdet bør også  fartøyet kontrolleres visuelt for potensielle brannkilder.
Maskinrommet må holdes fritt for oljesøl og tilsølte filler. Tilsølte oljefiller skal oppbevares i egnede beholdere.
Løst utstyr som kan være brannfarlig, skal oppbevares forsvarlig. Det skal ikke være synlige skader på elektriske kabler og komponenter, brannisolasjonen skal være intakt, og koblinger på oljeførende rør skal ikke ha synlig slitasje osv.  
All ettermontering av elektrisk utstyr skal utføres av personer med elektrofaglig kompetanse. Sjekk også elektrisk utstyr på steder med vanskelig tilkomst, f.eks. under bropulten. Dette er et risikoområde for brann. Unngå også å bruke skjøteledninger med flere stikkontakter. Husk at større ansamlinger av støv også kan være med på å forårsake varmeutvikling og øke brannfaren.
Sørg for at brannslukningsutstyret er kontrollert og lett tilgjengelig, og ha en plan for beredskapen i tilfelle det oppstår brann om bord. 

Referanse til relevante forskrifter: